بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامریکا درباره وقایع عراق: تحلیل محتوای کیهان‏‎‎، شرق، تایم و نیوزویک

بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامریکا درباره وقایع عراق: تحلیل محتوای کیهان‏‎‎، شرق، تایم و نیوزویک

توضیحات : پایان‌ نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

 

مقدمه:

بررسی مطالب نشریه های ایران و امریکا درباره عراق

در دنیای امروز،همه حکومتها حتی حکومتهای دیکتاتوری برای مشروعیت بخشیدن به تصمیم های خود، برلزوم حضور مردم در صحنه‌های سیاسی و نقش فراوان رضایت افکار عمومی تأکید دارند و پشتیبانی مردمی را لازمه دوام حکومت خود می‌دانند. آنان برای حصول به این هدف،افکار عمومی را با کمک ابزارهای در دسترس‌شان به سمتی هدایت می‌کنند که همسو با سیاستهای مورد نظرشان باشد تا نه تنها موافقت مردم کسب شود بلکه آنان را به حمایتهای خودجوش و برخی اوقات کورکورانه وادارند.

یکی از ابزارهای مهم حکومت‌ها، وسایل ارتباط جمعی است. به عقیده «هربرت شیلر» ،محقق امریکایی،«تصمیم‌گیران به هر صورتی که در یک وضعیت مشخص عمل کنند، حقیقت اساسی و بی‌سابقه این است که کنترل اطلاعات بخشی از سیاست ملی شده است. تکنیکهای بسته‌بندی اندیشه به ابزارهایی برای دستکاری حمایت عمومی (یا حداقل بی‌تفاوتی) در قبال اقدامات دولت تبدیل شده اند».

اگر چه امروزه پیشرفت تکنولوژیهای ارتباطی و گسترش آنها،مدل ارتباطی «یک به چند» را به مدل ارتباطی «یک به یک» تبدیل کرده و مخاطب منفعل، مشارکت جویی فعال شده است، اما هنوز هم

نمی‌توان تأثیر نیرومند وسایل ارتباطی را انکار کرد و حتی اگر بتوان این تأثیر را محدود دانست باید میزان تأثیر بر طبقات و گروههای مختلف جامعه را مورد توجه قرار داد. به هر حال در هر جامعه‌ای، با نسبتهای متفاوت، تنها گروهی اندک به دلیل دسترسی به منابع متعدد اطلاعاتی فعالانه در برابر تزریقات رسانه‌ای عکس‌العمل نشان می‌دهند و به گزینشگری دست می‌زنند. طبیعتاً تأثیر وسایل ارتباطی و قدرت

اقناع‌کنندگی آنان در کشورهای در حال توسعه به لحاظ عدم تنوع رسانه‌ای و سطح پائین سواد و آگاهی عمومی شدیدتر خواهد بود.«افکار عمومی در کشور‌های رو به رشد، به علت جهل و بی‌فرهنگی و ترس، سطحی و کم عمق است»(۲)،لذا تأثیرگذاری بر آن با ابتدایی‌ترین روشها و وسایل امکان‌پذیر است.«چارلز لیندبلام» دانشمند علوم سیاسی آمریکا، معتقد است در آستانه قرن بیست‌و یکم استفاده از زور و روشهای جبری آشکار به تدریج رنگ باخته و ابزار سلطه اقتصادی محدود شده است،اما از سوی دیگر« گسترش انواع رسانه‌های همگانی و حضور آنها در عرصه‌های زندگی، اقناع را به بهترین و مؤثرترین ابزار برای حل مناسبات میان حاکمان و مردم و نیز آحاد مختلف مردم تبدیل کرده است».(۳)گذر تمدن از اعمال قدرت قهریه به سمت استفاده از فنون اقناع و ترغیب مؤید این دیدگاه «اتولربینگر»،اندیشمند حوزه ارتباطات، است که زور بدترین ابزار کنترل است. زور نتیجه را تضمین می‌کند اما معمولاً از نوع منفی آن. لذا«اقناع به دلیل دارا بودن خاصیت روان‌شناختی آزادی، در ترغیب شوندگان احساس همدلی ایجاد خواهد کرد».

 

فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه۲
طرح مسئله…۶
اهمیت و ضرورت تحقیق…۱۱
بررسی سا بقه تحقیق۱۳
اهداف تحقیق…۱۵
پا نویس ها ۱۶
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
مقدمه…۱۹
بخش اول – کشورعراق
موقعیت جغرافیایی۲۰
تاریخچه سیاسی عراق و حکومت صدام حسین…۲۰
زبان۲۶
مذهب…۲۶
جمعیت…۲۶
بخش دوم – رسانه ها، جنگ و سیاست
جنگ و رسانه ها…۲۷
سیاست ،رسانه ها و افکار عمومی۳۴
سیاست خارجی ایران…۳۸

سیاست خارجی امریکا…۴۲
بخش سوم – مفاهیم و نظریه های ارتباطات
خبر۴۶
مصاحبه…۴۹
تفسیر و تحلیل…۵۰
مقالات خبر۵۱
انواع تیتر در ارائه مطلب…۵۳
کارکرد مطبو عا ت۵۴
مطبو عا ت در ایران۵۵
مطبو عا ت در امریکا۵۷
دروازه بانی خبر…۶۰
برجسته سازی…۶۴
پانویس ها۶۶
فصل سوم: روش شنا سی تحقیق
روش تحقیق۷۲
جامعه آماری۷۳
روش نمونه گیری۷۳
جمع آوری داده ها و آزمون آماری ۷۳
واحد تحلیل۷۳
تعاریف عملیاتی متغیرها…۷۴
پانویس ها۸۱
فصل چهارم: بررسی یافته های تحقیق
مقدمه…۸۳
بخش اول: توصیف یافته های تحقیق…۸۴
بخش دوم: بررسی رابطه بین متغیرهاونشریه ها…۹۴
فصل پنجم:خلاصه و نتیجه گیری تحقیق
مقدمه…۱۱۶
بخش اول: خلاصه تحقیق۱۱۷
بخش دوم: نتیجه گیری تحقیق۱۱۹
بخش سوم: محدودیتها و پیشنهادهای تحقیق…۱۲۲
منابع و مآخذ…۱۲۴
دستورالعمل کدگذاری…۱۳۴

 

 

اولین نفر باشید

نظر شما