بررسی و مقایسه اختلالات رفتاری (ضداجتماعی و نوروتیک) در بین دانش آموزان پسر نابینا

بررسی و مقایسه اختلالات رفتاری (ضداجتماعی و نوروتیک) در بین دانش آموزان پسر نابینا پایان نامه مقاله

پایان نامه کامل و آماده جهت اخذ مدرک کارشناسی رشته روانشناسی با عنوان برررسی و مقایسه ای است بین میزان اختلالات رفتاری (نوروتیک و ضد اجتماعی) در بین دانش آموزان نابینای پسر و دانش آموزان عادی پسر لردگان در مقطع ابتدایی با استفاده از مقیاس فرم B راتر، مقدمه: احتمالاً به کرات اصطلاح مشکلات رفتاری، ..

موضوع تحقیق:
برررسی و مقایسه ای است بین میزان اختلالات رفتاری (نوروتیک و ضد اجتماعی) در بین دانش آموزان نابینای پسر و دانش آموزان عادی پسر در مقطع ابتدایی با استفاده از مقیاس فرم B راتر

بخشی از مقدمه:
احتمالاً به کرات اصطلاح مشکلات رفتاری، آشفتگی هیجانی و بیماری های روانی را شنیده ایم. هنگامی که می خواهیم آن ها را دقیقاً تجزیه و تحلیل کنیم این اصطلاحات مبهم و کلی به نظر می آید و کار مشکل می نماید. 
اصطلاح اختلال رفتاری که نتیجه بارز آشفتگی هیجانی است معمولاً بیشتر برای کودکانی که دچار تضاد هستند به کار می رود. این اصطلاح بدون آنکه تعریف شود تقریباً حدود ۸۵ سال پیش از فرهنگ ادیبان روان شناسی وارد شده است. 
کودکان و نوجوانان درصد عمده ای از جمعیت هر جامعه ای را تشکیل می دهند این درصد در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. به طوری که در بسیاری از این کشورها بیش از نیمی از کل جمعیت را این قشر تشکیل می دهد. ای این رو شناخت صحیح این قشر و توجه به مسائل مادی و معنوی آن ها باید در راس برنامه ریزی های آموزشی و تربیتی هر جامعه ای قرار گیرد.  …

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق  
مقدمه     
موضوع تحقیق
بیان مساله    
ضرورت و اهمیت تحقیق   
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
متغیرها
تعاریف و واژه ها و اصطلاحات
تعاریف عملیاتی    
فصل دوم: ادبیات پژوهش 
نابینایی
تعاریف نابینایی
تعریف قانونی یا پزشکی
تعاریف آموزشی
شیوع نقص بیماری
اختلالات رفتاری
تعریف اختلالات رفتاری از دیدگاه های گوناگون
تعاریف متداولی از اختلالات رفتاری کودکان
ارتباط نابینایی با اختلالات رفتاری و شخصیتی
انجام مصاحبه های کنترل شده در مورد ۵۰ نابینا و والدین آن ها    
خواب دیدن افراد نابینا
بکارگیری فناوری مدرن برای افزایش توانایی افراد نابینا
تکنولوژی در خدمت نابینایان    
پل ارتباط نابینایان و جامعه    
کودکان نابینا    
آموزش نابینایان    
افسردگی و نابینایان    
خواندن با کودکان نابینا و کم بینا
سوابق تحقیق داخلی
پیشینه خارجی    
فصل سوم: روش تحقیق 
روش انجام تحقیق
آزمودنی ها و چگونگی گزینش آن ها (نمونه آماری)    
روش گردآوری داده ها
چگونگی اجرای آزمون    
آزمودنی ها    
مکان تحقیق
زمان تحقیق
شیوه ی اجرای آزمون    
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: یافته های و نتایج 
تجزیه و تحلیل یافته ها     
آمار استنباطی    
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 
مقدمه    
پیشنهادات
محدودیت ها    
منابع   

اولین نفر باشید

نظر شما