تحقیق تعاریف و تنظیم داده های آماری

دانلود تحقیق تعاریف و تنظیم داده های آماری

تحقیق کامل بررسی و تحلیل تعاریف و تنظیم داده های آماری به همراه مثال های متعدد،

بخشی از متن:
قبل از آنکه علم آمار تعریف گردد لازم است کمی راجع به تاریخچه آن سخن به میان بیاید تاریخچه علم آماررا می توان از بدو تشکیل دولتها آغاز کرد، زیرا کلمه آمار Statusticesاز  کلمه State به معنی دولت گرفته شده است. دولتهای اولیه نیز برای پی بردن به سلطه و قلمروخود احتیاج به آن داشتند. البته در آن زمان منظور از آمار ارقام و اطلاعات مورد نیاز دولتها برای گرفتن مالیات و سربازی و سایر امور مربوطه به کشورداری و سیاست بوده است.
از چند هزار سال قبل از مسیح در کشورهای مصر و چین و هندوستان قدیم سرشماری نفوس و همچنین اندازه میزان – دارائی تحت نفوذ دولتها انجام گردیده است و یا اینکه اغلب به طور ناقص انجام گردیده است ، با این حال همین شمارشهای ابتدائی پایه و اساس آمار امروزی را بنیان نهاده است ولی تقریباً در نیم قرن اخیر همراه با سایر علوم ، علم آمار نیز سیر صعودی را پیموده و گاهی پیشتاز و پیش قراول بعضی از علوم بوده است ، که با استفاده از آن بود که اغلب علوم چند برابر سرعت سیر عادی خود را گرفتند ، زیرا روشها و فنونی که برای تحقیقات علمی ضروری هستند از علم آمار بدست می‌آید ، بخصوص در علوم فیزیکی و زیست شناسی و اجتماعی و اقتصادی بکار برده می شود . ناگفته نماند گاه ممکن است که یک روش معین تنها به منظور استفاده در یک رشته خاص پژوهش علمی طرح ریزی شده باشد . این بدان معنی نیست که در آن رشته بخصوص آمار کاربرد زیادی دارد.
از آنجائیکه علم آمار ریشه و علایقش به کلیه علوم بشری رسیده است، امروزه در تمامی دانشگاههای جهان در اکثر رشته های مختلف دانشگاهی اعم از رشته های پزشکی، فنی، کشاورزی و برنامه ریزی و… تدریس می شود. برای آنکه هدف این درس بهتر معلوم شود، لازم است بدواً علم آمار را تعریف نمائیم.
حال چند تعریف را از بین کلیه تعاریف که جامع تر به نظر می آید بیان می کنیم. لازم به تذکر است که برای علم آمار تعاریف زیادی شده است.
– آمار علمی است که خواص جامعه را مورد بررسی قرار می دهد.
– آمار علمی است که مشخصات جامعه ها را به صورت کمی ولی بادر نظراوضاع کیفی آنها مورد بررسی قرار میدهد.

فهرست مطالب:
تعاریف و توزیعهای آماری 
تعریف علم آمار 
واریانس 
خواص واریانس 
انحراف معیار 
ضریب همبستگی 
استاندارد کردن ضریب همبستگی 
فضای نمونه یا فضای حوادث 
فراوانی مطلق و نسبی 
تعریف احتمال برمبنای فراوانی نسبی 
تعریف کلاسیک احتمال  
قضایای مربوط به احتمال 
احتمال هندسی 
احتمال مشروط 
تعریف محتمل ترین حادثه :
کابرد آزمون در همبستگی نسبتها 
کاربرد برای آزمون نرمال بودن توزیع :
مشخص کننده های عددی قانون توزیع کمیت تصادفی 
امید ریاضی کمیت تصادفی نا پیوسته :
امید ریاضی کمیت تصادفی پیوسته 
خواص امید ریاضی

اولین نفر باشید

نظر شما