تحقیق پیرامون بزهکاری

تحقیق پیرامون بزهکاری

مقدمه:
بزهکاری، همواره در بین کودکان و نوجوانان وجود داشته است، ولی از اواخر قرن نوزدهم تخلف و قانون‌شکنی این گروه سنی در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. مفهوم بزهکاری، در اوایل قرن بیستم شکل گرفت و تا قبل از آن با متخلفین جوان و مجرمین بزرگسال، رفتاری تقریبا یکسان می‌شد. با گذشت زمان و تحول فکر و اندیشه و تغییر در ساختار خانواده، همچنین تغییرات نظری در عرصه جرم و بزهکاری، گام‌هایی در جهت کاهش مسئولیت کودکان در قوانین جزایی برداشته شد و با ایجاد دسته‌بندی مجزا برای بزهکاری، از بزهکاران در برابر تأثیر منفی مجرمان بزرگسال حمایت گردید.
هزینه سنگین مواجهه با بزهکاری نوجوانان و خسارات ناشی از آن و همچنین پیامدهای آن در آینده، جامعه را بر آن می‌دارد تا با تحقیق و پژوهش به بررسی علل و چگونگی بروز این پدیده پرداخته و با شناخت این علل، به کنترل و جلوگیری از چنین رخدادی بپردازند.

فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف بزهکاری
طبقه‌بندی بزهکاری
۱٫ بزهکاران روان‌رنجور
۲٫ بزهکاران دارای اختلالات منش و بزهکاران جامعه‌ستیز ذاتی
۳٫ بزهکاران روان‌پریش و یا مبتلا به نقایص عقلی
سبب‌شناسی بزهکاری
الف. عوامل شخصیتی
ب. طبقه اجتماعی
ج. عوامل خانوادگی
د. عوامل ژنتیکی
۱٫ تئوری روان‌پویشی
۲٫ تئوری یادگیری اجتماعی
مسیر بزهکاری
۱٫ مسیر تعارض
۲٫ مسیر پنهان
۳٫ مسیر آشکار
تعریف انواع بزه های معمول
رویکرد ساختار زیستی
رویکرد روانشناختی
رویکرد وضعیت اقتصادی

اولین نفر باشید

نظر شما