تحقیق پیرامون دوره های زمین شناسی

تحقیق پیرامون دوره های زمین شناسی

مقدمه:
جغرافیای دیرینه یا پالئوژئوگرافی، مطالعه وضع جغرافیایی زمین در گذشته است که بر اساس بررسی های چینه شناسی مناطق مختلف زمین مشخص می شود. مهمترین روش مورد استفاده در این روش تعیین رخساره هاست که نتایج حاصل از آن در دو مرحله زیر بکار می روند:
۱- استفاده از نتایج حاصل از بررسی رخساره های عهد حاضر در تعیین نحوه پراکندگی رخساره ها در گذشته و تهیه نقشه رخساره ای.
۲- مرحله تفسیر اخیر و تهیه نقشه جغرافیایی حقیقی از وضع گذشته زمین.نقشه وضع جغرافیایی زمین در گذشته که تغییرات بعدی زمین را نیز منعکس می کند، اصطلاحا نقشه پالینسپاتیک ( Palinspatique ) نامیده می شود.
بطور کلی در جغرافیای دیرینه و چینه شناسی دو موضوع زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
۱- تعیین توالی طبقات در زمان که از روی آن می توان تاریخ وقوع حوادث زمین شناسی را تعیین کرد.
۲- تعیین توالی طبقات در مکان که از روی آن می توان جغرافیای دوره های مختلف زمین شناسی را از لحاظ تغییر چهره یا رخساره طبقات مشخص کرد.

فهرست مطالب:
مقدمه
تقسیم بندی زمان
تاریخ زمین
چینه شناسی و جغرافیای دیرینه
رخساره
انواع رخساره ها
روش تنظیم نقشه جغرافیایی زمین در گذشته
دوران پرکامبرین (Precambrian)
جغرافیای دیرینه پرکامبرین
آب و هوای پرکامبرین
تقسیم بندی دوران پرکامبرین
پرکامبرین در ایران:
دوران دیرینه زیستی پالئوزوییک (Paleozoic)
فازهای کوهزایی پالئوزوییک
آب و هوای پالئوزوییک
پالئوزوییک تحتانی
پالئوزوییک فوقانی
پالئوزوییک در ایران
دوران میان زیستی مزوزوییک (Mesozoic)
دیرینه شناسی دوران دوم
حرکات کوهزایی دوران دوم
جغرافیای دیرینه دوران دوم
آب و هوای دوران دوم
مزوزوئیک در ایران
دوران نوزیستی سنوزوییک (Cenozoic)
دیرینه شناسی دوران سوم
حرکات کوهزایی دوران سوم
جغرافیای دیرینه دوران سوم
سنوزوییک در ایران
دوران انسان زیست کواترنری (Quaternary)
دوره های یخچالی

اولین نفر باشید

نظر شما