تحقیق چک لیستهای بازرسـی

دانلود تحقیق چک لیستهای بازرسـی

مـقدمه
یکی از مسائل مورد نظر حین بازرسی از محیط های کاری تهیه چک لیست های بازرسی می باشد. چک لیست ها در توضیح و تبیین مسئولیتها و فعالیتهای بازرسی و تهیه گزارش از فعالیتهای بازرسی یاری رسان می باشد و امکان ثبت آسان و دقیق یافته ها و نظریه ها را به ما می دهند. این چک
لیست ها توسط بازرس یا بازرسان مربوطه با دقت تکمیل و رونوشتی از آنها در اختیار اعضای
کمیته های ایمنی و بهداشت محل مورد بازرسی قرار می گیرد که آنان ظرف موعد مقرر اقدامات لازم را به انجام رسانیده و موارد نقص مشاهده شده را برطرف می نمایند.
چک لیست ها را می توان تحت عناوین گوناگونی تهیه نمود و موارد ذکر شده در هرکدام بسته به نوع محیط کار و فرآیند تولیدی متفاوت می باشد. همچنین برخی از موارد در بیشتر کارگاهها و فرآیندهای تولید مشترک بوده و باید در تمامی کارگاهها مورد بازرسی قرار گیرند که مشتمل بر فاکتورهایی از قبیل محیط کار کارگران، ظروف و مواد و ابزار مصرفی، دستگاهها و ماشین آلات تولیدی، امکانات بهداشتی و رفاهی و… می شوند. اما به هر صورت جهت بازرسی از بخش های مختلف محل کار، ساختمان کارگاه، خط تولید، ساختمان اداری، تأسیسات و امکانات موجود و… باید چک
لیست های جداگانه ای تهیه گردد.
نمونه هایی از این چک لیست ها در زیر آورده شده است:
چک لیست1: حاوی نمو نه ای از اطلاعات عمومی
چک لیست2: خط تولید و امکانات کارگاه
چک لیست3: ساختمان و بخش اداری

فهرست مطالب:
مقدمه
چک لیست 1- اطلاعات عمومی
چک لیست 2- بازرسی از خط تولید و امکانات کارگاه
چک لییست 3- بازرسی از بخش اداری

اولین نفر باشید

نظر شما