تحقیق کامل پیرامون نور

تحقیق کامل پیرامون نور

نور:
نور دارای تعریف دقیقی نیست، جسم شناخته شده یا مدل مشخص که شبیه آن باشد وجود ندارد. ولی لازم نیست فهم هر چیز بر شباهت مبتنی باشد. نظریه الکترومغناطیسی و نظریه کوانتومی با هم ایجاد یک نظریه نامتناقض و بدون ابهام می‌کنند که تمام پدیده‌های نوری را توجیه می‌کنند.
نظریه ماکسول درباره انتشار نور بحث می‌کند در حالیکه نظریه کوانتومی بر هم کنش نور و ماده یا جذب و نشر آن را شرح می‌دهد از آمیختن این دو نظریه ،نظریه جامعی که الکترودینامیک کوانتومی نام دارد،شکل می‌گیرد. چون نظریه‌های الکترو مغناطیسی و کوانتومی علاوه بر پدیده‌های مربوط به تابش بسیاری از پدیده‌های دیگر را نیز تشریح می‌کنند منصفانه می‌توان فرض کرد که مشاهدات تجربی امروز را لااقل در قالب ریاضی جوابگو است. سرشت نور کاملاً شناخته شده‌است اما باز هم این پرسش هست که واقعیت نور چیست.

فهرست مطالب:
نور
گستره طول موجی نور
ماهیت‌های متفاوت نور
ماهیت ذره‌ای
ماهیت موجی
ماهیت الکترومغناطیس
ماهیت کوانتومی نور
نظریه مکملی
پرتوهای دیگر
مقدار سرعت نور
اندازه گیری سرعت نور
نحوه اندازه گیری سرعت نور توسط رزا (Roza)
تاریخ اولین اندازه گیری سرعت نور:
نور و آینه ها
انواع چشمه ی نور
بازتاب نور
انواع بازتاب نور
انواع دسته اشعه (پرتو) نورانی
آینه
کاربرد آینه ی تخت
انتقال آینه ی تخت
سرعت انتقال تصویر
تصویر در آینه های متقاطع
آینه های کروی
شکست نور
علت شکست نور
عمق ظاهری، عمق واقعی
منشور
آزمایش نیوتن
عدسی ها
انواع عدسی
عدسی همگرا
کشف تکنیک جدید برای فشرده سازی نور
حمله با سرعت نور
نوبل فیزیک ۲۰۰۹ در دستان نورشناسی رشته‌ای
منابع

اولین نفر باشید

نظر شما