دانلود تحقیق در مورد صنعت برق

دانلود تحقیق در مورد صنعت برق

مقدمه:
بی شک رویکرد صنعتی از جمله فرگردهایی است که به ناچار غافله ی توسعه می باید از آن عبور کند. واضح است در گذر از آن مرحله، حفظ صنایع موجود و دستیابی به سطحی از توانمندی صنعتی که بتواند اهداف توسعه را محقق سازد امری الزامی است و این امر قابل دستیابی نیست مگر به کمک نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده که تحت نظم مشخصی و بر اساس یک استاندارد بین المللی مهارت یافته باشد.

مسائلی که امروز برای بشر مطرح است هرگز در گذشته مطرح نبوده است. بشر هرگز تجربه زیستی در محیط پر تغیر را نداشته است. بنابراین امروز صحبت از آموزش برای بقا می شود و باید بیاموزیم در جهان متغیر امروز چگونه خودمان را حفظ کنیم و به کمک نیروهای خلاق خود برای مشکلات روزافزون راه حل های مناسبی بیابیم.

فهرست
مقدمه…………… ۲
موارد ایمنی برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی…………… ۴
مقاومت بدن انسان  در مقابل جریان برق…………… ۵
اقداماتی برای نجات فرد برق گرفته…………… ۶
انواع اندازه گیری…………… ۷
وسایل اندازه گیری…………… ۸
سوهان…………… ۱۱
اصول سوهانکاری…………… ۱۳
منابع…………… ۱۴


اولین نفر باشید

نظر شما