دانلود تحقیق تنظیم کننده های ولتاژ

دانلود تحقیق تنظیم کننده های ولتاژ

تنظیم کننده های ولتاژ
مقدمه :
در اکثر آزمایشگاههای برق از منابع تغذیه برای تغذیه مدارهای مختلف الکترونیکی آنالوگ و دیجیتال استفاده می شود . تنظیم کننده های ولتاژ در این سیستم ها نقش مهمی را برعهده دارند زیرا مقدار ولتاژ مورد نیاز برای مدارها را بدون افت و خیز و تقریباً صاف فراهم می کنند .
منابع تغذیه DC ، ولتاژ AC را ابتدا یکسو و سپس آن را از صافی می گذرانند و از طرفی دامنه ولتاژ سینوسی برق شهر نیز کاملاً صاف نبوده و با افت و خیزهایی در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد باعث تغییر ولتاژ خروجی صافی می شود.

فهرست مطالب
  
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………۱

عوامل موثر بر تنظیم ولتاژ …………………………………………………………………………………۲

قسمت های مختلف یک تنظیم کننده …………………………………………………………………………۶

یکسو ساز نیم موج …………………………………………………………………………………………..۷

بازده یکسو کننده نیم موج …………………………………………………………………………………..۹

یکسو ساز تمام موج …………………………………………………………………………………………۹

مقادیر متوسط جریان و ولتاژ ……………………………………………………………………………..۱۰

حداکثر ولتاژ معکوس   …………………………………………………………………………………….۱۰

صافی خازنی   ……………………………………………………………………………………………..۱۱

مباحث کلی درباره ی فیلتر ……………………………………………………………………………….. ۱۱

تعریف موجک یا ریپل …………………………………………………………………………………….۱۳

پریود هدایت دیود و جریان قله دیود ……………………………………………………………………….۱۴
تنظیم کننده ولتاژ ساده ………………………………………………………………………………………۱۷

تنظیم کننده ولتاژ پیشرفته ………………………………………………………………………………….۱۹

مدار نمونه بردار …………………………………………………………………………………………..۱۹

مدار مقایسه کننده …………………………………………………………………………………………..۲۰

DCتقویت کننده  …………………………………………………………………………………………..۲۰
مدار کنترل …………………………………………………………………………………………………۲۰

مدار ولتاژ مرجع ………………………………………………………………………………………….۲۱

مدار محدود کننده جریان ………………………………………………………………………………….۲۴

رکولاسیون ولتاژ با استفاده از ترانزیستور …………………………………………………………….۲۶

تنظیم کننده ولتاژ سری ……………………………………………………………………………………۲۶

مدار رکولاتور سری ……………………………………………………………………………………..۲۷

تنظیم کننده ولتاژ موازی ………………………………………………………………………………….۳۰

اساس رکولاتور موازی ترانزیستوری …………………………………………………………………..۳۰

تنظیم کننده های ولتاژ مدار مجتمع ………………………………………………………………………۳۴

تنظیم کننده های ولتاژ کلیدی …………………………………………………………………………….۳۸

اولین نفر باشید

نظر شما