دانلود مقاله جهانی شدن بیمه و تاثیر آن بر حق بیمه سرانه

دانلود مقاله جهانی شدن بیمه و تاثیر آن بر حق بیمه سرانه
جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه
– تصریح مدل جهت بررسی تأ ثیر عضویت در WTO بر حق  بیمه سرانه
 ضریب   بیانگر نسبت در صد تغییر در حق بیمه‌سرانه (تقاضا برای پوششهای مختلف بیمه ای ) به در صد تفسیر در درآمد ملی است. درحقیقت می توان گفت    کشش در آمدی تقاضا برای بیمه است.
ضریب   نشاندهنده رابطه عضویت در WTO با حق بیمه سرانه و ضریب   ، ضریب تفاضلی است که دلالت بر تغییرات بخشش در آمدی پس از عضویت در WTO دارد. به عبارتی نشاندهنده اختلاف بین دو دوره‌ قبل و بعد از عضویت میباشد.
-تصریح مدل جهت بررسی تأیید عضویت در WTO بررسی سهم حق بیمه از کل بازار بیمه‌ جهانی
SHW  سهم از بازار جهانی حق بیمه، Pre حق بیمه های دریافتی و   , وs اختلال مدل است.
انتظار بر این است که ضریب   مثبت باشد. چرا که رابطه مستقیمی بین حق بیمه های دریافتی در یک کشور و سهمش از بازار جهانی حق بیممه وجود دارد. شعنی هر چه حق بیمه های دریافتی در یک کشور افزایش یابد سهم کشور مورد نظر از بازار جهانی حق بیمه افزایش خواهد یافت. به طور مثال در سال ۲۰۰۳، آمریکا با تولید ۴۹۸/۰۵۵/۱ میلیون دلار حق بیمه رتبه اول را در جهان به خود اختصاص داده است. و سهمش از کل بازار بیمه جهانی ۸۹/۳۵ درصد می باشد. هم چنین ژاپن با تولید ۸۶۵/۴۷۸ میلیون دلار حق بیمه، رتبه دوم را کسب کرده است و سهمش از کل بازار  بیمهمه جهانی  ۲۸/۱۶ درصد می باشد. در اینجا باید گفت که سهم کشورهای در حال توسعه از بازار بیمه‌ جهانی بسیار ناچیز می باشد مثلاً سهم کشور ایران از بازار بیمه‌ جهانی تنها ۰۵/۰ درصد می باشد. هم چنین این سهم برای کشورهای سنگاپور، مالزی، اندولزی و پاکستان در سال ۲۰۰۳ به ترتیب ۳/۰،۱۹/۰،۱۱/۰،۱/۰ درصد می باشد. ضریب   نیز نشاهنده رابطه عضویت د WTO با سهم از بازار جهانی حق بیمه می باشد.
روش استفاده از داده های آماری مدلهای Pomed Data
در بسته‌ کامپیوتری Gviews اطلاعات و آمار گردآوری شده هر کدام از متغییرها برای کشورهای مختلف طبق چار چوب زیر مرتب و برای نشان دادن هر کدام از آنها از  علامت (?) در آخر متغییر استفاده شده تا نشان داده شود که این اطلاعات مربوط به داده های مرتب شده کشورهای مختلف است. به عنوان مثال شاخص نفوذ بیمه ای برای کشور به شکل زیر عمل می شود:
؟؟
خلاصه و جمع بندی
تلاش این فصل در جهت معرفی روش تحقیق بود ک در این راستا ابتدا جامعه آماری مورد استفاده در این پایان نامه و سپس اطلاعات آماری مورد استفاده یا نحوه آرایش داده ها در کنار هم در مدلهای Panel  Data بیان گردید. در مرحله بعد روشهای تخمین مدلهای Data Panel از نظر نظری و تئوریک به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت که در این رابطه نیز دو روش اثرات ثابت، (Fixed
 Effeet) و اثرات تصادفی ( Random  Effeet) به همراه خصوصیات مربوط به هر کدام از این روشها، معرفی و بررسی شدند. و در نهایت به بررسی مبانی نظری و تئوریک مدلهای تفریح شده‌ مربوط به فرضیات پرداخته شد.

اولین نفر باشید

نظر شما