دانلود پروژه تهاجم فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن

دانلود پروژه تهاجم فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن

خلاصه:
فرهنگ از مقولات سهل و ممتنع است که هم می توان برخورد سطحی و صوری با ان کرد و هم می توان به ذات معنایی و لایه های تو در تو، پیچیده و ظریف ان نظر افکند. هم می توان به مثابه یک ناظر صرف، از بیرون به ان نگریست و درباره ان به داوری نشست و هم می توان به عنوان یک ناظر بازیگر بهاعماق و لایه های درونی ان دست یافت. اگر فرهنگ را ” معرفت مشترک”  تعریف کنیم و لایه های ان را از عمیق ترین تا سطحی ترین لایه به ترتیب جهان بینی، ارزش، هنجار، نماد ، تکنولوژی مادی (مهارت به کارگیری و ساخت اشیاء ) و تکنولوژی اجتماعی (مدیریت و سازماندهی اجتماعی) بدانیم، به طور قطع ، فهم و درک عمیق لایه های گوناگون فرهنگ، روش شناسی متناظر و متناسب با خود را می طلبد و این امر مستلزم شناخت پارادایم های شناخت شناسی، مفروضات هستی شنانختی انها و اطلاع از توانمندی تکنیک های هر کدام از این روش شناسی هاست.

فهرست مطالب
خلاصه: ۳
مقدمه : ۶
مفهوم تهاجم فرهنگی: ۸
تهاجم و تبادل فرهنگی ۱۱
۳- اصل تولید فرهنگی ۱۴
مراحل و ابعاد تهاجم فرهنگی ۱۶
شناخت ملت ها ۱۶
۱-۲- تضعیف باورها و اعتقادات مذهبی: ۱۸
۳-۲- تحقیر و تحریف تاریخ ۱۸
۴-۲- تخریب و نفی هویت ملی ۱۹
۵-۲- تخریب الگوها و اسوه های خودی: ۲۰
۶-۲- ترویج خط و زبان بیگانه ۲۱
۷-۲- تحقیر استعداد و توان مردم ۲۲
۹-۲- ناکارامد نشان دادن دین: ۲۳
تحمیل فرهنگ ۲۴
۲-۳- تبلیغات ۲۵
سیاست های مقابله با تهاجم فرهنگی ۳۴
ب- راهبردهای اجرایی ۳۸
۱- جوانان ۳۸
۲- اموزش و پرورش ۳۹
۳- دانشگاهها و نظام اموزش عالی ۴۱
۴- حوزه های علمیه   ۴۲
۵- مساجد ۴۴
ج- دستگاههای تبلیغی و رسانه های گروهی ۴۵
۱- برنامه های فرهنگی و هنری ۴۵
۲- مطبوعات ۴۶
۳- صدا و سیما: ۴۷
فهرست منابع : ۴۸

اولین نفر باشید

نظر شما