دانلود پروژه علل زمین لرزه ها

دانلود پروژه علل زمین لرزه ها

علل زمین لرزه ها
ماهی فروشان در حال فروش گوشت نامازو ( گربه ماهی ) هستند که حرکت اضافی اش در یک زمین لرزه بزرگ ادو (توکیو) آن را به کشتن داده است . مردم به سود جویی از این تراژدی شکوه می کنند .
این احتمال وجود دارد که کل حرکت در هر مکان ( در امتداد گسل در حال گسیختن) یک باره روی نداده باشد ، بلکه طی گامهای بسیار نامنظم پیش رفته باشد .
– اچ.اف.راید، گزارش کمیسیون ایالتی بازرسی زمین لرزه (زمن لرزه ۱۸ آوریل ۱۹۰۶ کالیفرنیا)
زمانی نه چندان دراز پیش از این ، عموم مردم بر این باور بودند که علل زمین لرزه ها ، همیشه در ابهام باقی می ماند فهرست بندی زیرا از ژرفای بسیار زیر قلمرو مشاهده انسان سرچشمه می گیرند . افزون بر آن، برای زمانی طولانی ، دیدگاه متداول آن بود که زمین لرزه ها به عنوان تنبیه خطاهای انسانها پدید می آیند . زمین لرزه شعری که در حدود سال ۱۸۵۰ نوشته شده ، این دیدگاه را چنین خلاصه می کند :
کدام دست پر توان با نیروی ناشناخته را این تکانهای مکرر را می توانند بسازند ؟
آه نه ! صدای پای کفرآمیز ،
زمین آگاه ، ناشکیبا تحمل می کند ؛
و با باری از گناه به خود می لرزد ،
گوری مشترک برای نسل نکوهیده اش فراهم می آورد .
شاعر گمنام
امروزه زمین لرزه ها و بیشتر خصوصیات مشاهده شده آنها با استفاده از نظریه مکانیکی که با عنوان زمین ساخت صفحه ای توسعه یافته ، توضیح داده می شوند . به هر حال ، پیش از توصیف این نظریه زمین شناختی وحدت بخش در فصل ۷، لازم است بدانیم چگونگی امواج لرزه ای در زمین تولید می شوند .
انواع زمین لرزه
نخستین گام به سوی پی بردن به دیدگاه امروزی درباره تولید امواج لرزه ای ، نقد و بررسی ارتباط نزدیک میان بخشهایی از دنیاست که بیشترین خطر زمین لرزه را دارند (شکل ۲-۲) و مناطقی از دنیا که از نظر زمین شناختی جدید و فعال هستند (شکل ۷-۲ و عکسهای ۱۰ و ۱۱). در فصل ۲ مشاهده شد که بیشتر زمین لرزه ها در الگوهای بزر مقایسی روی می دهند که با سیماهای جهانی همچون کوهها ، دره های کافتی ، پشته های میان اقیانوسی ، و گوداالهای اقیانوسی همراه هستند . گسلش جدید در سطح زمین نیز اغلب با زمین لرزه همراه است (فصل ۵). در واقع ، بسیاری از گسترده ترین زمین لرزه های ویرانگر ، مانند زمین لرزه ۱۹۰۶ سان فرانسیسکو ، زمن لرزه زمین لرزه ۱۹۹۵ کوبه (عکس ۷) به وسیله گسیختگی وسیع گسلی تولید شدند .
پیش از ادامه بحث ، دسته بندی زمین لرزه ها بر اساس شیوه تشکیل سودمند است . تاکنون ، متداول ترین آنها ، زمین لرزه های زمین ساختی است . این دسته هنگامی تولید می شوند که سنگها در واکنش به نیروهای مختلف زمین شناختی ، ناگهان می شکنند . زمین لرزه های زمین ساختی ، از نظر علمی برای مطالعه درون زمین و اهمیت اجتماعی عظیم آنها ، مهم هستند زیرا بزرگترین خطر را تحمیل می کنند . در نتیجه ، در بیشتر این کتاب ، با این نوع زمین لرزه سروکار داریم


فهرست مطالب
علل زمین لرزه ها
نقشه برداری زمین پیمایشی و انباشت آهسته انرژی
بازگشت کشسان
تغییرات در سنگها
تأثیر آب بر سنگهای زیر سطح زمین
زمین لرزه های برخاسته از مخزن و ایمنی سدها
چه چیزی امواج لرزه ای را تولید می کند ؟
منابع راندگی دوقلو :۱۹۷۱ سان فرناندو و ۱۹۹۴ نورثریج
خطرهای حاصل از زمین لرزه ها
انواع خطرها
روان شدن ماسه خیس
محافظت از خود در یک زمین لرزه
زمین لرزه ۱۹۸۳ کوالینگا ، کالیفرنیا
گامهایی برای کاهش خطر برای خانه ها
کمک گرفتن از بیمه زمین لرزه
کاهش ریسک زمین لرزه
پیشرفتهایی در برنامه ریزی و زون بندی

اولین نفر باشید

نظر شما