دانلود کار تحقیقی بررسی ماده ۳۲۵

دانلود کار تحقیقی بررسی ماده ۳۲۵
چکیده   
عنصرروانی یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم است که در بین حقوقدانان در دو معنای وسیع و محدود به کار می رود عنصرروانی جرائم عمدی در معنای محدود شامل اراده ارتکاب و قصد مجرمانه، و در جرائم غیرعمد شامل اراده ارتکاب و خطای کیفری است، لیکن عنصر روانی در معنای وسیع علاوه بر معنای محدود شامل شرایط مسئوولیت کیفری نیز می باشد. در حقوق ایران جرم قتل بر اساس عنصر روانی به انواع قتل عمدی و قتل غیرعمدی تقسیم شده که بر حسب میزان تقصیر و قابلیت سرزنش، برای انواع قتل مجازات های متفاوتی پیش بینی شده است. قوانین جزایی مصوب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عنوان جدید قتل خطای محض را به عناوین پیش افزوده ، علیرغم آنکه در برخی از مصادیق این نوع قتل، فاعل فاقد عنصر روانی جرم می باشد. لیکن مقنن به منظور حمایت کیفری از مجنی علیه، دیه مقرر نموده است. در نظام تقنینی ایران سبق تصمیم در نوع قتل و تشدید مجازات بی تأثیر بوده و عناوین مجرمانه قتل توأم با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم پیش بینی نشده است. در حقوق مصرسبق تصمیم به عنوان مهمترین معیار تفکیک انواع قتل بر حسب عنصرروانی محسوب می شود. و عناوین مجرمانه قتل توأم با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم پیش بینی شده، به نحوی که مجازات قتل توأم با سبق تصمیم شدیدترازسایرانواع قتل است.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
کلیات
فصل اول : بررسی ماده ۳۲۵
گفتار اول : مفاهیم و مباحث قتل عمد
مبحث اول : ادله اثبات قتل عمدی
مبحث دوم :مجازات قتل عمد
مبحث سوم : معنای لغوی عنصرروانی ماده۳۲۵
مبحث چهارم : انواع جرم قتل بر مبنای عنصرروانی در حقوق موضوعه ایران
مبحث پنجم : انواع جرم قتل بر مبنای عنصرروانی در حقوق موضوعه مصر
مبحث ششم :  رکن معنوی قتل عمدی
مقایسه بند الف ماده۲۰۶ ق.م.ا با حقوق مصر
مقایسه بندب ماده۲۰۶ ق.م.ا با حقوق موضوعه مصر
مقایسه بندج ماده۲۰۶ ق.م.ا با حقوق موضوعه مصر
گفتار دوم: رکن معنوی قتل شبه عمد
مبحث اول : وجه اشتراک و افتراق بندب ماده۲۹۵ با بندب ماده۲۰۶ ق.م.ا
مبحث دوم :قتل در حکم شبه عمد
مبحث سوم : رکن معنوی قتل خطای محض
مبحث چهارم :قتل به منزله خطای محض
مبحث پنجم : تفاوت قتل شبه عمد با قتل خطای محض
قتل غیر عمد
فصل دوم :تجزیه و تحلیل ماده ۳۲۵ قانون مجازات اسلامی
گفتار اول-کلیات
مبحث اول :عنصر مادی‏ قتل عمد
مبحث دوم :عنصر معنوی‏ قتل عمد
مبحث سوم : رابطه‏ علیت
مبحث چهارم : عنصرروانی قتل در منازعه
گفتار دوم :بررسی تحلیلی قتل در حکم شبه عمد
الف ) ماهیت قتل در حکم شبه عمد
ب ) اقسام قتل در حکم شبه عمد
۱- قتل عمدی درحکم شبه عمد
۲- قتل خطایی در حکم شبه عمد
ج) مجازات قتل درحکم شبه عمد
مبحث اول : بررسی تحلیلی اقسام قتل در قانون مجازات اسلامی و بررسی تطبیقی آن در لایحه مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مآخذ
ABSTRACT

مقدمه
قتل از بزرگترین جنایت است که امنیت اجتماع را مختل می سازد وکیفرعقوبت آن را، شریعت مقدس اسلام از شدیدترین کیفروعقوبت ها در دنیا و عقبی مقرر نموده است. عنصر روانی جرم که بیانگر میزان حالت خطرناکی بزهکار است همواره مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته و عقیده دارند به منظور برقراری عدالت می بایست مقررات جزایی به نحوی تدوین شود تا مجرمین دارای حالت خطرناک، بدون سرزنش رها نشده و اشخاص فاقد اراده مجرمانه نیز مجازات نشوند. مقررات جزایی فعلی کشور ما در زمینه جرم قتل از حقوق اسلامی(فقه امامیه) اقتباس شده و بصورت مجموعه واحدی برکل کشور حاکم است؛ اکثر مقررات جزایی مصوب قبل از انقلاب همانند مقررات جزایی مصر با الهام از قوانین کیفری کشورهای اروپایی تدوین شده بود……………

اولین نفر باشید

نظر شما