دانلود کارتحقیقی بررسی و مقایسه حضانت و ولایت

دانلود کارتحقیقی بررسی و مقایسه حضانت و ولایت

چکیده
حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا ۲ سال و برای دختر تا ۷ سال شایسته تر است.
در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او را نیز در بر می گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود.
نگارنده در این مقاله بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارائه نماید.

مقدمه
حضانت، حق، تکلیف، سقوط حضانت، ولایت ابوینی، تعلیم و تربیت خانواده هسته اولیه و شالوده جامعه بشری است؛ به همین جهت حمایت از خانواده و تأمین حقوق افراد آن، از سوی دولتها و قانونگذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا باید دولت ها برای حفظ و تأمین نظم اجتماع و سلامت جامعه، بر روابط افراد در چهار چوب خانواده نظارت داشته باشد و آن گاه که ظلمی بر کسی ـ بخصوص کودکان ـ می رود، اعمال قدرت نمایند.
البته صرفاً با وضع قوانین نمی توان حقوق افراد، بویژه کودکان را که موضوع بحث است، تأمین نمود؛ بلکه برای رسیدن به جامعه مطلوب علاوه بر قانون، باید زمینه اجرایی قانون را نیز فراهم ساخت.
دولت (حکومت) نیز باید ضمن حفظ حریم خصوصی خانواده و تأیید حقوق افراد، بنا به وظیفه خویش از ایشان حمایت کند. و با آگاهی دادن به جامعه و بالا بردن سطح فرهنگ جامعه، شناساندن ارزش های اخلاقی و اجتماعی، زمینه اجرای قوانین حمایتی را فراهم سازد.

فصل اول
بررسی و مقایسه حضانت و ولایت
گفتار اول :حضانت در لغت و اصطلاح
حضانت کلمه ای عربی و در لغت به معنای پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است (لنگرودی، ۱۳۶۸، ج ۱، ش۱۷۲۰). معانی دیگر همچون «زیر بال گرفتن، در برگرفتن، در دامان خود پروراندن و پروراندن» نیز برای حضانت ذکر شده است ( معین ، ۱۳۷۱، ج ۱، ص۱۳۶۰).
وجه تسمیه حضانت برای پروراندن و امر نگهداری طفل این است که «الحضن» در لغت عربی، زیر بغل تا تهیگاه یا سینه و فاصله دو بازو را گویند و چون مادر، طفل را در بین بازوان و سینه (آغوش) قرار می دهد، گفته می شود که حضانت نموده است (معلوف، ۱۳۷۴، ص ۱۳۹).

مبحث اول : معنای حضانت در حقوق ایران و فرانسه
در قانون مـدنی ایران و قانون حمایت خـانواده کلـمه «حضانت» تعریف نشـده است. ولی از عنوان باب دوم کتاب هشتم در قانون مدنی ایران که نوشته شده در «نگاهداری و تربیت اطفال» و ذکر کلمه «حضانت» در برخی از مواد مربوط به این باب که در آنها صریحاً به جای عنوان باب به کار رفته است، معلوم می شود که حضانت از نظر قانون مدنی ایران، عبارت است از «نگاهداری و تربیت اطفال» در ماده ۱۲ آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده مصوب تیرماه ۱۳۴۶ مقرر شده: «میزان نفقه و هزینه حضانت و تربیت اطفال…» «حضانت» و «تربیت» را دو امر جداگانه تلقی نموده اند؛ در حالی که در ماده ۱۳ قانون مزبور همانند قانون مدنی، کلمه حضانت به معنای اعم نگاهداری و تربیت طفل به کار رفته است…………………

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بررسی و مقایسه حضانت و ولایت
گفتار اول :حضانت در لغت و اصطلاح
فصل اول
مبحث دوم :معنای ولایت ابوینیدر حقوق فرانسه
مبحث سوم : ولایت در حضانت طفل و ولایت بر نگهداری اموال او
مبحث اول : معنای حضانت در حقوق ایران و فرانسه
مبحث چهارم : تعریف علمای حقوق و فقه امامیه از حضانت
مبحث پنجم : حضانت حق است یا تکلیف والدین؟
مبحث ششم : حضانت و تعلیم و تربیت در حقوق فرانسه به حق یا تکلیف بودن حضانت
گفتار دوم : اعراض از حق حضانت
مبحث اول : حق تقدم پدر و مادر در حضانت
مبحث دوم : حضانت طفل در صورت جدایی ابوین یا فوت آنها
بند اول : حضانت
بند دوم :  تعریف حضانت
مبحث سوم :حضانت از دیدگاه قانون مدنی
مبحث چهارم : تعریف ولایت
بند اول : اقسام ولایت
بند دوم : تاریخچه ی ولایت قهری
مبحث پنجم : مبانی قائلین به ولایت اولیای قهری
بند اول :نقد و بررسی
بند دوم :ولایت مادر بر فرزند
الف ) نظریه ی عدم ولایت مادر بر فرزند
ب ) نظریه ی ولایت مادر بر فرزند
بند سوم : نقد و بررسی :
در ولایت قهری پدر و جدّپدری
گفتار اول : در ولایت قهری پدر و جدّپدری
فصل دوم
مبحث اول : قوانین و مقررات
مبحث دوم : نقش قانونی مادر در سرپرستی کودک(  در نظام خانواده امروز ایران )
مبحث سوم : ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی
الف – ولایت پدر و جد پدری
ب – ولایت مادر
ج – تقدم مادر بر وصی پدر
مبحث چهارم :اثر فوری ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده
گفتار دوم : تعدد جد پدری
مبحث اول : عزل یا انعزال ولی قهری
مبحث دوم : شوهر کردن مادر
مبحث سوم :مطالعه تطبیقی
نتیجه گیری
منابع

اولین نفر باشید

نظر شما