دانلود کارتحقیقی بررسی و نقش هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی

دانلود کارتحقیقی بررسی و نقش هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی
چکیده
هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام ، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند . این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد ، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد .
در تاریخ حقوق اسلام و ایران ، اثری از هیات منصفه یا نام و اختیارات امروزی آن ، مگر زیر عنوان گروههای کارشناسی که به قاضی مشورت می دادند ، یافت نمی شود و این نهاد پس از انقلاب مشروطیت در قانون اسلامی و قوانین مطبوعاتی برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی دارای جایگاه قانونی گردید .
لزوم حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی ، پس از انقلاب مورد بحث کارشناسی و تاکید فقیهان و نمایندگان مجلس خبرگان برررسی قانون اساسی قرار گرفت . و اصل ۱۶۸ بدان اختصاص یافت ، بدین ترتیب ، این نهاد بعنوان نماینده وجدان عمومی و افکار عمومی جامعه دارای جایگاه قانونی شد .
فهرست  مطالب 
مقدمه
کلیات
فصل اول : بررسی و نقش هیات منصفه در جرائم مطبوعاتی و سیاسی
بخش نخست : تعریف هیات منصفه
مبحث اول : هیات منصفه از دیدگاه حقوقی انگلوآمریکن
مبحث دوم : هیات منصفه ازدیدگاه اسلام و ایران
بخش دوم:پیشینه هیات منصفه 
مبحث اول : در جهان غرب 
مبحث دوم :مفهوم هیأت منصفه و تحولات تقنینی آن
۱-مفهوم هیأت منصفه
۲-تحولات تقنینی
مبحث سوم : نحوه انتخاب وحدود صلاحیت هیأت منصفه
۱-نحوه انتخاب اعضاء هیأت منصفه
۲-حدود صلاحیت اعضاء هیأت منصفه
فصل دوم : «مطبوعات» و «جرایم مطبوعاتی»
بخش نخست : تاریخچه هیت منصفه در حقوق ایران
مبحث اول : مطبوعات» و «جرایم مطبوعاتی» 
مبحث دوم : مطبوعات آموزش محور و مطبوعات جرم زا
مبحث سوم :تصویب قانون مطبوعات بعد از انقلاب اسلامی
مبحث چهارم : محدودیت های رسانه‌ای
ابهامات قانون مطبوعات سال ۷۹
مبحث پنجم : مطبوعات؛ ویژگی مشخص جرم مطبوعاتی
بخش  دوم :جرم مطبوعاتی و تفاسیر متفاوت
مبحث اول :جنبه‌های مثبت و منفی قانون مطبوعات
مبحث دوم : هیات منصفه؛ تضمینی برای اجرای عدالت
مبحث سوم : رابطه‌ی جرایم مطبوعاتی و جرایم عادی
مبحث چهارم : بررسی اجمالی جرائم مطبوعاتی و شیوه رسیدگی به آن
الف – تعریف و مفهوم مطبوعات
ب – جرائم مطبوعاتی
مبحث پنجم : جرائم نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات
نتیجه گیری و جمع بندی
پیشنهادات
منابع
ABSTRACT
مقدمه 
از زمانی که اندیشمندان علوم سیاسی و حقوق موفق شدند با ارایه نظریه های خود، حضور مردم را در انجام انتخابات عمومی –چه به طور مستقیم و یا به طور غیرمستقیم-در قوای مجریه و مقننه به منصه ظهور برسانند،به دنبال راه حلی بودند که بتوانند در دستگاه قضایی نیز حضور مردم را تحکیم بخشند.لذا تأسیسی تحت عنوان « هیأت منصفه» شکل گرفت که می توان از آن به عنوان « نهاد قضایی مردمی» تعبیر کرد.
هیأت منصفه از جمله نهادهایی است که می توان به طور واضح حضور و نقش مردم را احساس کرد و در دنیا دارای سابقه طولانی است.اما بسته به شکل حکومت از جامعه ای به جامعه دیگر ممکن است، متفاوت باشد.این هیأت بیشتر در جوامع مردم سالار نقش فعال و پررنگی دارد.در این مقاله سعی بر این است که به مفهوم و سابقه تاریخی این نهاد مردمی،نحوه انتخاب ، میزان حضور و دخالت اعضاء در محاکم پرداخته شود و بررسی شود با وجود پیش بینی قانونی آن ،آیا محدودیت های قانونی ، قضایی ، اجرایی و عملی وجود دارد یا خیر؟ و چه محدودیت هایی وجود دارد ؟آیا همین میزان مشارکت صحیح و واقعی است یا جنبه صوری دارد؟آیا  تفویض قضاوت یا مشارکت مردم در امر قضاوت با موازین شرعی مطابقت دارد یا مغایرت دارد؟آیا نظر هیأت منصفه در تصمیم گیری دادگاه مهم است یا نظر دادگاه فقط ملاک است؟ آیا اعضاء آن توسط مردم انتخاب می شوند یا توسط دولت انتصاب می شوند؟پاسخ این سؤالات را در طی دو گفتار خواهیم داد.
بنابراین این مقاله در دو گفتار  مطرح خواهد شد.در گفتار اول به مفهوم دقیق هیأت منصفه و سابقه تاریخی آن- تا حدودی تطبیقی-پرداخته خواهد شد و  گفتار دوم به نحوه انتخاب اعضاء این نهاد، حدود صلاحیتشان در محاکم و جرایمی که قانوناً حق مداخله دارند، اختصاص می یابد…………….

اولین نفر باشید

نظر شما