دانلود کارتحقیقی قرار وثیقه

دانلود کارتحقیقی قرار وثیقه

قرار وثیقه
چکیده
اهمیت موضوع از ان جهت است که در حال حاضر در محاکم ایران این امر مانند بسیاری ازاموردیگردرحاله ای از ابهام و هریک ازمحاکم به سلیقه خود و استنباط خویش از قانون عمل می کنند. عده ای این موضوع را مربوط به اجرای احکام مدنی و عده ای دیگر در حوزه وظایف اجرای احکام کیفری می دانند. ریشه این اختلاف نظر قدر مسلم نقص قانون است چرا که قانون وجود امری را پیش بینی کرده اما به نحوه اجرای آن اشاره ای نکرده است.در مجموع شاید نظر اکثریت این باشد که ضبط و اخذ توسط اجرای احکام مدنی و طبق قوانین اجرای احکام مدنی انجام شود ولی ایرادات اساسی نیز بر آن وارد است که بررسی خواهد شد.
ضمنا قصد داریم درخصوص ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ نیز بحثی داشته باشیم از این جهت که آیا اعمال ماده ۲در خصوص افرادی که درمورد ایشان قراراخذ وجه الکفاله یا وجه التزام صادرمی شود به لحاظ قانونی صحیح است یا واجد اشکال می باشد. همچنین در خصوص ماهیت وجه الکفاله   و   وجه التزام و نیز وثیقه از این جهت که محکومیت مالی است یا جزایی یا حالتی دیگرنیز بحث خواهد شد و دو مبحث دیگر که بررسی و اظهارنظردر آن مورد مفید بنظر می رسد اول اینکه با فوت وثیقه گذاریا کفیل وملتزم وضعیت حقوقی این اشخاص یا احیانا وراث واموال متوفی درقبال قانون چگونه است و دوم اینکه اگر وثیقه گذاریا کفیل وملتزم مفلس یا معسر شود تکلیف چیست. النهایه با بررسی مسایل فوق وارائه فرضیه ها و احیانا راه حلهایی مناسب و البته کاربردی سعی می شود کمکی هرچند اندک به حل برخی مشکلات در این زمینه کرده باشیم و با عنایت به اینکه نگارنده خود عضوی ازدستگاه قضایی کشور می باشد در اصلاح امورات مربوطه سهمی داشته باشیم.
فهرست مطالب
چگیده
مقدمه
کلیات
فصل اول :: قرار وثیقه
گفتار اول :کلیات و مفاهیم
مبحث اول : ماهیت وجه الکفاله و وثیقه
مبحث دوم:میزان وجه الکفاله یا وثیقه
مبحث سوم:نحوه ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله و وجه التزام
مبحث چهارم :اخذ وجه الکفاله و ضبط وثیقه وظیفه کدام قسمت ازدوایر دادگستری است؟ اجرای احکام مدنی یا اجرای احکام کیفری
مبحث پنجم: اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
گفتار دوم : فوت مکفول- مکفول له-کفیل
۱- فوت مکفول
۲- فوت مکفول له
۳- فوت کفیل
مبحث اول : فوت وثیقه گذار
مبحث دوم : افلاس یا اعسارکفیل ووثیقه گذار
مبحث سوم :قرار وثیقه
فصل دوم :وثیقه
گفتار اول :وثیقه
مبحث اول : ضبط وثیقه
مبحث دوم : اعتراض به ضبط وثیقه
مبحث سوم :ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله و وجه التزام
مبحث چهارم :نحوه ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام
گفتار دوم :وثیقه و تلف مورد وثیقه در قانون دریایی ایران و مقایسه آن با مبانی فقهی و حقوق مدنی
مبحث اول :وثیقه و تلف آن
مبحث دوم :اختیارات فرمانده در نهادن وثیقه
مبحث سوم :ماهیت وثیقه و تلف مورد وثیقه در حقوق دریائی و تفاوت آن با فقه و حقوق مدنی
مبحث چهارم :قبض مورد وثیقه از دیدگاه حقوق دریائی و مبانی فقهی و حقوق مدنی
مبحث پنجم :تلف مورد وثیقه از دیدگاه حقوق دریائی و مبانی فقهی و حقوق مدنی
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع
ABSTRACT
مقدمه
یکی از تأمین‌هایی که قضات دادسرا جهت جلوگیری از فرار یا اختفای متهم و امکان دسترسی به او می‌توانند صادر کنند، قرار وثیقه است. به موجب این قرار، تصمیم گرفته می شود که متهم در قبال آزادی خود به میزان معین، وجه نقد یا مال منقول یا غیر منقول و یا ضمانت‌نامه بانکی معرفی نماید، و تا معرفی و بازداشت مال مورد وثیقه در توقیف بماند. در صورتیکه مال مورد وثیقه وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی باشد که در اتهامی مثل صدور چک بلامحل کاربرد دارد، به آن اصطلاحاً وجه‌الضمان می‌گویند……………

اولین نفر باشید

نظر شما