دانلود کار تحقیقی تلقیح مصنوعی و آثار آن

دانلود کار تحقیقی تلقیح مصنوعی و آثار آن

تلقیح مصنوعی و آثار آن
چکیده
تلقیح مصنوعی عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن جهت انعقاد و بارور نمودن نطفع با هر وسیله ای غیر از مقاربت،خواه این ترکیب د ررحم زن صورت پذیرد و خواه خارج از رحم.
لقاح به دو روش صورت میگیرد که عبارتند از درون رحمی و لقاح خارج از رحم.بطور کلی در انجام عمل لقاح درون رحمی و لقاح خارج از رحم باید از مقدمات حرام مثل لمس یا نگاه حرام اجتنای شود. با توجه به دو روش فوق الذکرصورتهای تلقیح مصنوعی بالغ بر بیست مورد می باشد.از آنجا که تلقیح مصنوعی از مسائل جدید می باشد بایستس هرصورت از صورتهای متعدد تلقیح از دو جهت مورد بررسی قرار گیرد.در مرحله اول باید به لحاظ حکم تکلیفی یعنی جواز یا حرمت،صورتهای لقاح بررسی شوند و سپس به فرض انجام عمل لقاح حکم وضعی آن مورد بحث واقع می شود.
به عبارت دیگر در مرحله دوم آثار حقوقی تلقیح مصنوعی از قبیل نسب طفل ، ارث ، حضانت ، نفقه و اموری همچون مهر زن ،قرابت . … مورد بررسی واقع می شود.
هر چند که در خصوص این موضوع هیچگونه سابقه فقهی و قانونی وجود ندارد.لکن از اصول کلی فقهی و حقوقی می توان قواعد حاکم بر این مسئله را بیان نمود.
عموم فقهاء معاصر و حقوقدانان در مبانی تلقیح مصنوعی اختلاف نظر دارند،لیکن برابر بررسیهای بعمل آمده
در این تحقیق هر چند لقاح با اصپرم مرد اجنبی را نمی توان زنا به حساب آورد ولی سیاق آیات قرآ« کریم و روایات ائمه (ع) از قرار دادن اسپرم مرد در رحم حرام منع می کنند و از این رو هر نوع لقاحی که مشتمل بر ترکیب اسپرم و تخمک دو اجنبی باشد جایز نیست و طفل ناشی از آن نیز از نسب شرعی و قانونی برخوردار نمی باشد. مع الوصف قرار دادن نطفه ترکیب شده زوجین در رحم همسر دیگر با کنیز مرد جایز است و در مواقعی که رحم معیوب باشد می توان آن را تعویض نمود.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول : تلقیح مصنوعی از منظر فقه و حقوق‏
گفتار اوّل: تلقیح مصنوعی داخلی
مبحث اوّل: تلقیح مصنوعی هومولوگ
۱-دیدگاه فقهای امامیه
۲- دیدگاه فقهای عامه
مبحث دوم: تلقیح مصنوعی هترولوگ
۱-دیدگاه فقه امامیه
الف) اطلاق و عموم پاره‌ای از ایات قرآن کریم
ب) روایات وارده از معصومین(ع)
ج) احتیاط
۲- دیدگاه فقهای عامه
گفتار دوم: انتقال تخمک/جنین 
مبحث اوّل: انتقال تخمک
۱-وضعیت فقهی انتقال تخمک با استفاده از تخمک همسر دوم 
۲- وضعیت فقهی انتقال تخمک با استفاده از تخمک زنی بیگانه
مبحث دوم: انتقال جنین
۱-ترکیب جنین از اسپرم و تخمک زوجین
الف) انتقال به رحم زوجه
ب) انتقال به رحم بیگانه
۲-ترکیب جنین از اسپرم و تخمک دو بیگانه و سپس انتقال آن به رحم زوجه یا بیگانه
مبحث سوم : آثار تلقیح مصنوعی از منظر حقوق
الف) منشأ انتساب فرزند به پدر
ب) منشأ انتساب فرزند به مادر
مبحث چهارم : آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان
نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی بوسیله اسپرم شوهر
مبحث پنجم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی بوسیله اسپرم مرد اجنبی
حقوق تطبیقی
فصل دوم : رابطه نسبی طفل ناشی از لقاح مصنوعی
گفتار اول: رابطه نسبی طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه)
مبحث اول : فروعات مسأله تلقیح مصنوعی در رابطه با قانون مدنی
مبحث دوم : اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی
۱ـ نظریه جواز مطلق اصل باروری پزشکی در همه انواع و اقسام آن
۲ـ نظریه ممنوعیت مطلق اصل باروری‌های پزشکی در همه انواع و اقسام آن حتی اگر ضروری باشد
۳ـ نظریه جواز مطلق باروری‌های پزشکی بین زوجین و جواز مشروط بین بیگانگان 
۴ـ نظریه جواز مطلق باروری‌های پزشکی بین زوجین و منع مطلق آن بین بیگانگان
۵ـ نظریه حرمت مطلق همه اقسام باروری‌های پزشکی جز بین زوجین و با وجود شرایطی
۶ ـ نظریه توقف در مسأله
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
مقدمه
همگام با گسترش حوزه دانش بشری و ظهور دستاوردهای نو در قلمرو علوم تجربی، مسائل و موضوعات پیچیده فقهی و حقوقی نیز پدیدار آمده، راه‌حل‌های مناسب خویش را می‌طلبند. فقه امامیه با برخورداری از اصل «اجتهاد» توانایی رویارویی با مسائل نوپیدا و ارایه بهترین راه‌حل‌ها را داراست. «تلقیح مصنوعی» نیز یکی از مسائل نوپیداست که پیشرفت دانش پزشکی آن را به عرصه فقه و حقوق کشانده و از آنجا که قوانین و مقرّرات حقوقی ما ریشه در احکام مذهبی دارد، هیچ حقوقدان و اندیشمندی در دانش حقوق، نمی‌تواند بدون بهره‌مندی از این منبع عظیم، در جهت قانونی کردن چنین مسائل جدیدی گام بردارد، بلکه نخست باید فقیهان جواز شرعی آن را تایید و حکم وضعی آن را روشن کنند، سپس به صورت ماده یا مواد قانونی دراید.
مقاله حاضر در طی دو بخش به بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی می‌پردازد؛ در بخش اوّل آن که عهده‌دار قسمت فقهی است، نظر به نفس عمل تلقیح است که از نظر شرع مقدس اسلام عملی جایز است یا نه ؟ و حکم آن در صورتی که ملازم و یا متوقف بر ارتکاب فعل حرامی باشد، مورد نظر نیست. در بخش دوم نیز به بررسی حقوقی نسب طفل حاصل از تلقیح مصنوعی می‌پردازیم، چرا که با معلوم شدن نسب طفل، وضعیت‌های دیگر او نظیر حضانت و سرپرستی، وراثت و نکاح روشن می‌گردد.
قبل از بیان دیدگاه‌های فقهی در مورد تلقیح مصنوعی لازم است که تعریف و انواع تلقیح مصنوعی بیان گردد:
تلقیح در لغت به معنی باردار کردن و لقاح به معنای باردار شدن است. مفهوم اصطلاحی آن از معنای لغویش دور نگردیده؛ بدین معنا که تلقیح مصنوعی عبارت است از این که زن را با وسائل مصنوعی و بدون آن که نزدیکی صورت گیرد، باردار کنند. و به طور کلی بر دو نوع است: تلقیح مصنوعی داخلی و تلقیح مصنوعی خارجی.
تلقیح مصنوعی داخلی عبارت است از روشی که عمل تلقیح بین اسپرم مرد و تخمک زن در داخل رحم صورت می‌گیرد؛ و بر حسب این که بین صاحبان نفطه رابطه زوجیت بوده و یا چنین ارتباطی وجود نداشته است به صور مختلف تقسیم می‌گردد که در ادامه، بررسی خواهند شد . در تلقیح مصنوعی خارجی نیز عمل تلقیح بین اسپرم و تخمک در خارج از رحم صورت می‌گیرد و دارای اقسامی است که خواهد آمد…………………….

اولین نفر باشید

نظر شما