دانلود گزارش کارآموزی در شرکت دارو سازی

گزارش کارآموزی در شرکت دارو سازی
فهرست مطالب
مقدمه
شرکت داروسازی ثامن
بررسی داروهای تولیدی شرکت داروسازی ثامن
بی‌کربنات سدیم (Sodium Bicarbonate)
موارد مصرف
مکانیسم اثر
کلرید پتاسیم (Potossium chloride)
گروه داروئی درمانی
ژلاتین
گروه داروئی درمانی پلی‌پپتید و الکترولیت و افزایش‌دهنده حجم پلاسما
مترونیدازول (Metronidazole)
گروه داروئی درمانی مشتق صناعی ایمیدازول ضدباکتری ضد پروتوزآ
موارد مصرف
رینگر (Ringer’s )
گروه داروئی درمانی محلول حاوی الکترولیت جانشین مایع و الکترولیت‌ها
دکستروز (Dextrose)
گروه داروئی درمانی کربوهیدرات، جانشین مایعات  تأمین‌کننده کالری
سولفات منیزم (Magnesium sultate.7H2o)
گروه داروئی درمانی سولفات منیزیم ضدتشنج
سیپروفلوکساسین (Ciprofloxacin)
مکانیسم اثر دارو
واحد نیروگاه
حوضچه اول
حوضچه دوم
حوضچه سوم
حوضچه چهارم
حوضچه پنجم
رنگ لایه‌های اکسید آهن
شرایط آب تغذیه
بررسی خوردگی در قطعات و اجزا
راهکارهای کنترل خوردگی
چیلرها
بازدارنده‌های نیترات
بازدارنده‌های کرومات
بازدارنده‌های مولیبدات
هواساز
رسوبزدائی و تمیزکاری
قلیاشوئی
اسیدشوئی
اسیدهای معدنی
اسیدکلریدریک (HCL)
اسیدفسفریک (phosphoric acid)
اسیدسولفوریک: (Sulfuric acid)
اسیدهای آلی (organic acids)
اسید سیتریک (Citric Acid)
نحوه اجرای اسیدشوئی
کندکننده‌ها(inhibitors)
واحد تولید
واحد آب‌سازی
موارد استفاده آب دیونایزد
عمل Relceif velve
عملیات احیاء رزین‌های آنیونی و کاتیونی
واحد تقطیر
نکات مربوط به واحد تقطیر
واحد ساخت محلول
واحد I.P.Q.C
واحد فیلینگ
سیفیک
دستگاه کانتل
واحد اتوکلاو
مراحل استریل شدن
آماده کردن واحد اتوکلاو
آبگیری
سیرکوله کردن آب
آبگیری مجدد
عمل Heating توسط بخار
استریل کردن با فشار و دما
کولینگ
سرد کردن با فشار و دما
تخلیه آب
تخلیه‌ هوا از داخل چمبر
یکسان کردن هوای چمبر و هوای سالن
پایان سیکل
Emergency
واحد بسته‌بندی
آشنائی با مواد اولیه و ساختار ترکیبات
مترونیدازول
سیپروفلوکساسین
همودیالیز
گلایسین (اسید آمینواستیک)
مواد ژلاتینی
محلول قندی نمکی
رینگر تزریقی
محلول قندی
واحد آزمایشگاه شیمی
رسوبی
کمپلکسومتری
اسید و باز
آمپرومتری (کارل فیشر)
نحوه انجام تست پارتیکل
آنالیز محلول دیالیز صفاقی
تعیین pH
تعیین مقدار سدیم
طرز کار با دستگاه فیلم فتومتر
تعیین مقدار کلسیم و منیزیم به روش دستگاهی
اندازه‌گیری میزان کلر در نمونه
طرز عمل دستگاه پتانسیومتر
انجام تست لاکتات برای محلول دیالیز صفاقی
تعیین مقدار دکستروز در محلول دیالیز صفاقی
فهلینگ A
تعیین مقدار ۵ هیدروکسی متیل فورفورال
دستورالعمل آنالیز محلول مترونیدازول
آنالیز محلول سدیم بیکربنات
آنالیز محلول گلایسین
آنالیز محلول سدیم کلراید
آنالیز محلول قندی نمکی
تعیین مقدار ۵ هیدروکسی متیل فورفورال
تعیین مقدار دکستروز
تعیین مقدار سدیم کلراید
آنالیز محلول هیپوکلریت سدیم
برای تعبین کلراید total
آنالیز محلول سیپروفلوکساسین
تعین مقدار دکستروز
تعیین مقدار سیپروفلوکساسین
تهیه ‌فاز متحرک
محلول استاندارد
محلول رزولوشن
محلول نمونه
تنظیمات سیستم کروماتوگرافی HPLC
فاز متحرک
محلول استاندارد
محلول نمونه
آنالیز محلول‌های منیزم سولفات
تعیین مقدار منیزیم سولفات
آنالیز محلول رینگر
واحد میکروبیولوژی
کنترل میکروبی توسط این واحد
قبل از اتوکلاو
در حین اتوکلاو
بعد از اتوکلاو
واحد فارماکولوژی
منابع
دانلود گزارش کارآموزی در شرکت دارو سازی
گزارش کارآموزی شرکت داروسازی ثامن
مختصری از کارآموزی:
مکانیسم اثر:
بی‌کربنات سدیم در بدن تبدیل به یون بیکربنات می‌شود و در اثر ترکیب با یون هیدروژن pH خون را قلیائی می‌کند. دفع یون‌های بیکربنات از ادرار باعث قلیائی شدن pH ادرار می‌شود. این محلول توسط کلیه فیلتر و بازجذب می‌شود و کمتر از ۱% آن از راه دفع ادرار می‌شود و Co2 حاصل از بی‌کربنات از راه ریه دفع می‌گردد.
ـ کلرید پتاسیم (Potossium chloride) :
گروه داروئی ـ درمانی: جانشین پتاسیم ـ اصلاح تعادل الکترولیت‌ها
مکانیسم اثر:
در درمان کاهش پتاسیم به کار می‌رود. همچنین یک جانشین الکترولیت است. پتاسیم کاتیون غالب درون سلولی است (تقریباً ۱۶۰ ـ ۱۵۰ میلی اکی‌والان در لیتر)
گرادیان پتاسیم درون سلولی به خارج سلولی برای هدایت پیام‌های عصبی در بافت‌های تخصصی نظیر قلب، مغز و عضلات اسکلت ضروری است.
ژلاتین: (Gelatin Modified)
گروه داروئی ـ درمانی ـ پلی‌پپتید و الکترولیت و افزایش‌دهنده حجم پلاسما.
مکانیسم اثر:
این فرآورده مثل دکستران یک حجم‌دهنده پلاسماست و در شوک‌های ناشی از کاهش حجم خون بکار می‌رود.
ـ مترونیدازول (Metronidazole):
گروه داروئی ـ درمانی: مشتق صناعی، ایمیدازول ـ ضدباکتری، ضد پروتوزآ
موارد مصرف: پیشگیری از عفونت قبل، حین و بعد از جراحی و کاهش عفونت در جراحی روده بزرگ و شکم.
مکانیسم اثر: به نظر می‌رسد مترونیدازول برعلیه اکثر باکتری‌های بی‌هوازی اجباری و پروتوزآها مؤثر باشد. این دارو باید در داخل سلول تحت احیاء شیمیائی قرار گیرد تا فعال گردد. احیاء شیمیائی مختص متابولیسم بی‌هوازی می‌باشد و نهایتاً این دارو سبب مهار سنتز اسید نوکلئیک و مرگ سلول می‌شود.
ـ رینگر (Ringer’s ):
گروه داروئی ـ درمانی: محلول حاوی الکترولیت، جانشین مایع و الکترولیت‌ها.
موارد مصرف: به عنوان محلول همگن جهت جایگزین کردن آب و املاح خصوصاً مواردی که پتاسیم بین سلولی هم کاهش یافته باشد و به منظور افزایش حجم داخل عروقی مصرف می‌شود.
ـ دکستروز (Dextrose):
گروه داروئی ـ درمانی: کربوهیدرات، جانشین مایعات ـ تأمین‌کننده کالری.
موارد مصرف:
تأمین کالری موردنیاز بدن
کاهش فشار خون مغزی ـ نخاعی و ادم مغزی.
درمان علامتی کاهش قند خون حاد.
درمان کاهش قند خون شدید مخصوصاً پس از مصرف بیش از حد انسولین.
سولفات منیزم (Magnesium sultate.7H2o)
گروه داروئی ـ درمانی: سولفات منیزیم ـ ضدتشنج
موارد مصرف: نمک‌های منیزیم در درمان کمی منیزیم خون و حالات کمبود منیزیم به کار می‌رود. این دارو با مهار آزادسازی استیل کولین در محل اتصال عصب ـ عضله، انقباضاات عضلات مخطط را کاهش می‌دهد. نمک‌های منیزیم اساساً از طریق ادرار دفع می‌شوند. بیش از %۹۰ مقداری که توسط کلیه‌ها فیلتره می‌شود مجدداً بازجذب می‌شود.
منیزیم برای عملکرد بسیاری از آنزیم‌های مهم بدن از جمله آنزیم‌هائی که در انتقال گروه‌های فسفات و تولید ATP نقش دارند و نیز جهت واکنش‌های فسفاتاز مختلف، در سنتز پروتئین واسیدهای نوکلئیک ضروری می‌باشد. همچنین در هدایت عضلانی فعالیت کانال‌های کلسیم، انتقال آهن، عملکرد هورمون پاراتیروئید معدنی شدن استخوان‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کند همچنین اثرات گشادکنندگی عروق سیستمیک و عروق کرونر و نیز اثرات ضدتشنج دارو به علت بلوک انتقال عصبی، عضلانی از طریق کاهش آزادسازی استیل کولین می‌باشد.
ـ سیپروفلوکساسین (Ciprofloxacin):
مکانیسم اثر دارو:
سیپروفلوکساسین دارای اثر کشندگی روی بعضی باکتری‌های گرم‌منفی وگرم‌مثبت است و این اثر به دلیل اثر دارو از طریق مهار آنزیم‌های توپوایزومراز II و I است که آنزیم‌های ضروری جهت تکثیر باکتری‌ها هستند.
موارد مصرف: در هریک از عفونت‌های مجاری ادراری، عفونت‌های مجاری تحتانی تنفسی، عفونت باکتریال ریه، عفونت‌های بیمارستانی، عفونت‌های پوست، استخوان و مفصل، سینوزیت حاد، پروستاتیت‌ حاد باکتریائی و سیاه‌زخم تنفسی.

اولین نفر باشید

نظر شما