دانلود گزارش کارآموزی عمران ساختمان گزارش روز به روز

دانلود گزارش کارآموزی عمران ساختمان گزارش روز به روز

موضوع : گزارش کارآموزی عمران ساختمان گزارش روز به روز

فهرست مطالب
اولین روز در کارگاه (۱)
دومین روز در کارگاه (۲)
سومین روز در کارگاه (۳)
چهارمین وپنجمین روز در کارگاه (۴و۵)
ششمین روز در کارگاه (۶)
هفتمین و هشتمین روز در کارگاه (۷و۸)
نهمین و دهمین روز در کارگاه (۹و۱۰)
یازدهمین روز در کارگاه (۱۱)
دوازدهمین و سیزدهمین روز در کارگاه (۱۲و۱۳)
چهاردهمین روز در کارگاه (۱۴)
پانزدهمین و شانزدهمین روز در کارگاه(۱۵و۱۶)
هفدهمین و هجدهمین روز در کارگاه (۱۷و۱۸)
نوزدهمین روز در کارگاه (۱۹)
بیستمین روز در کارگاه (۲۰)
بیست و یکمین روز در کارگاه (۲۱)
بیست دومین روز در کارگاه (۲۲)
بیست و سومین و بیست و چهارمین روز در کارگاه (۲۳و۲۴)
بیست وپنجمین و بیست وششمین روز در کارگاه (۲۵و۲۶)
بیست وهفتمین وبیست هشتمین روز در کارگاه (۲۷و۲۸)
بیست ونهمین سیمین روز در کارگاه (۲۹و۳۰)
سی ویکمین سی ودومین روز در کارگاه(۳۱و۳۲)
سی و سومین روز در کارگاه (۳۳)
سی و چهارمین روز در کارگاه (۳۴)
سی پنجمین روز در کارگاه (۳۵)
سی ششمین روز در کارگاه (۳۶)
سی و هفتمین روز در کارگاه (۳۷)
سی و هشتمین روز در کارگاه (۳۸)
سی و نهمین روز در کارگاه (۳۹)
چهلمین روز در کارگاه (۴۰)
چهل و یکمین روز در کارگاه (۴۱)
چهل و دومین روز در کارگاه (۴۲)
چهل و سومین روز در کارگاه (۴۳)
چهل وچهارمین روز در کارگاه (۴۴)
چهل و پنجمین روز در کارگاه (۴۵)
چهل وششمین روز در کارگاه (۴۶)
امروز چهل و هفتمین روز در کارگاه (۴۷)
چهل و هشتمین روز در کارگاه (۴۸)
چهل و نهمین روز در کارگاه (۴۹)
پنجاهمین روز در کارگاه(۵۰)
پنجاه و یکمین روز در کارگاه (۵۱)
پنجاه و دومین روز در کارگاه (۵۲)
پنجاه وسومین روز در کارگاه (۵۳)
پنجاه وچهارمین روز در کارگاه (۵۴)
پنجاه وپنجمین روز در کارگاه (۵۵)
در این چند روز آخر کارگران مشغول قرار دادن تیرچه‌ها و بلوکها و بستن تخته‌های کف قالب شناژ بودند.
در آخر…
متوجه شدم که در یک کار خوب و عالی و بمدت کوتاه باید
مصالح بمقدار کافی موجود باشد.
کارگران کار خود را بخوبی انجام و کم کاری نکنند.
از نظر مالی مشکلی وجود نداشته باشد.
به نظر من مهندسی عمران بیش از هر چیز احتیاج به تجربه بالا دارد و تجربه در سایه کار کردن زیاد بدست می آید.

اولین نفر باشید

نظر شما