رابطه بین اخلاق کاری و تعهد کارکنان

دانلود مقاله مدیریت

رابطه بین اخلاق کاری و تعهد کارکنان

چکیده:
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه اخلاق کار و ابعاد آن با تعهد کارکنان در اداره کل بهزیستی استان گیلان می باشد. این پژوهش به روش توصیفی است. در تحقیق حاضر جامعه آماری کارکنان ادارات بهزیستی استان گیلان که شامل ۱۳۰۰ نفر از کارکنان است و بر اساس جدول مورگان حجم نمونه ای حدود ۳۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب و به روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند. در این تحقیق جهت اخلاق کاری از پرسشنامه سی پتی شامل ۵۰ سوال و جهت تعهد کارکنان از پرسشنامه آلن و مایر شامل ۲۴ سوال استفاده گردید. یافته های بدست امده از تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی دار بین اخلاق کاری و تعهد کارکنان می باشد.
این مقاله در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها (دی ۱۳۹۲) ارائه شده و حاوی ۸ صفحه می باشد.

اولین نفر باشید

نظر شما