پرسشنامه رابطه بین ویژگیهای شغلی و عملکرد کاری

پرسشنامه رابطه بین ویژگیهای شغلی و عملکرد کاری

دانلود پرسشنامه مدیریت

رابطه بین ویژگیهای شغلی و عملکرد کاری

این مقاله در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها (دی ماه ۱۳۹۲) ارائه شده و حاوی ۸ صفحه می باشد.
نوع مقاله: علمی – پژوهشی

اولین نفر باشید

نظر شما