رابطه ی حسابداری هزینه پرداخت حقوق و دستمزد

رابطه ی حسابداری هزینه پرداخت حقوق و دستمزد

بخشی از متن:
پس از اینکه اطلاعات حقوق و دستمزد پرسنل از جمله قراردادهای کاری، نرخ دستمزد، ساعت کار و سایر موارد از دایره کارگزینی به واحد حسابداری حقوق و دستمزد ارسال گردید.
اوقات کارکرد پرسنل و زمان کارکرد آنها و سایر اطلاعات مربوط نیز از دایره ثبت اوقات کار به دایره حسابداری حقوق و دستمزد ارسال می شود و دایره حسابداری حقوق و دستمزد بالحاظ موارد قانونی در ارتباط اضافه کاری، نوبت کاری و سایر موارد و تعیین کسورات اقدام به تهیه لیست حقوق و دستمزد می نماید و هزینه حقوق و مبلغ خالص پرداختنی هر فرد مشخص می گردد.

فهرست مطالب:
دایره حسابداری حقوق و دستمزد
لیست حقوق و دستمزد
فوق العاده اضافه کاری و نحوه محاسبه آن
فوق العاده نوبت کاری نحوه محاسبه آن
ثبت عیدی و پاداش در حسابداری مؤسسات تولیدی
مرخصی استحقاقی در مؤسسات تولیدی

اولین نفر باشید

نظر شما