راهنمای تعمیرات موتور ماکسیما

راهنمای تعمیرات موتور ماکسیما

کتاب راهنمای راهنمای تعمیرات و سرویس بخش های مختلف موتور ماکسیما در قالب یک فایل PDF در ۹۱ صفحه

فهرست مطالب:
پیش هشدار
قطعاتی که نیاز به سفت کردن با آچار زاویه ای دارند
روش بکار بردن چسب آب بندی
آماده سازی
ابزارهای مخصوص
ابزارهای عمومی
قطعات اجزاءخارجی
پیاده و سوار کردن
روشهای سفت کردن
اندازه گیری فشار کمپرس
کارتل روغن
اجزاء
پیاده کردن
سوار کردن
زنجیر تایم
اجزاء
محل های بکارگیری چسب آب بندی
پیاده کردن
بازرسی
سوار کردن
کاسه نمد
تعویض کردن
لاستیک ساق سوپاپ
سمت سوار کردن کاسه نمد
کاسه نمد جلو
کاسه نمد عقب
سرسیلندر
اجزاء
پیاده کردن
باز کردن
بازرسی
تاب سرسیلند
بررسی ظاهری میل سوپاپ
لنگی میل سوپاپ
ارتفاع بادامک میل سوپاپ
لقی میل سوپاپ
لقی طولی میل سوپاپ
لنگی(تاب)دنده میل سوپاپ
لقی گاید سوپاپ
تعویض گاید سوپاپ
سیت های سوپاپ
تعویض سیت سوپاپ با قطعات یدکی
ابعاد سوپاپ
فنر سوپاپ
تایپیت
جمع کردن
سوار کردن
لقی سوپاپها
تنظیمات
مجموعه موتور
پیاده و سوار کردن
پیاده کردن
سوار کردن
بلوک سیلندر
اجزاء
پیاده و سوار کردن
باز کردن
پیستون و میل لنگ
بازرسی
لقی بین پیستون و گژن پین
لقی جای رینگها در پیستون
دهانه رینگ پیستون
خمیدگی و تاب شاتون
تاب و فرسودگی بلوک سیلندر
میل لنگ
لقی یاتاقانها
لقی بوش شاتون(سر کوچک)
تعویض بوش شاتون(سر کوچک)
لنگی/تاب/فلایویل/صفحه محرک
جمع کردن پیستون
میل لنگ
بوش ته میل لنگ (گیربکس معمولی M/T) یا راهنمای مبدل(گیربکس اتوماتیک A/T)
درایو پلیت
اطلاعات سرویس و مشخصات (SDS)
مشخصات عمومی
فشار کمپرس موتور
سر سیلندر
سوپاپ
لقی سوپاپ
شیمهای موجود
فنر سوپاپ
تایپیت
گاید سوپاپ
سیت سوپاپ
VQ30DE
میل سوپاپ و بوش میل سوپاپ
بلوک سیلندر
پیستون ،رینگ پیستون وگژن پین
پیستون های در دسترس (موجود)
رینگ پیستون
گژن پین
شاتون
میل لنگ
یاتاقانهای ثابت در دسترس موجود
آندر سایز
یاتاقانهای متحرک در دسترس (موجود)
یاتاقانهای متحرک
آندر سایز
اجزاء متفرقه
لقی یاتاقان

اولین نفر باشید

نظر شما