سیستم ارزیابی عملکرد مدیریت

مقاله سیستم ارزیابی عملکرد مدیریت

مقاله مدیریت، سیستم ارزیابی عملکرد مدیریت، ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد مناسب جهت استفاده مدیران و دانشجویان رشته مدیریت

 

سیستم ارزیابی عملکرد مدیریت
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
مناسب جهت استفاده مدیران و دانشجویان رشته مدیریت

اولین نفر باشید

نظر شما