مقاله اوتانازیا (قتل از روی ترحم)

دانلود مقاله اوتانازیا (قتل از روی ترحم)

تعریف و مفهوم ‏Euthanasia‏ ‏
واژه اوتانازیا ریشه در زبان یونانی دارد . [ ‏EU‏ ] به معنی خوب و ‏Thanatos‏ به معنای مرگ ‏است . و اوتانازیا یعنی خاتمه دادن به زندگی توسط دیگری به درخواست صریح شخصی که ‏مرگش حتمی است . اوتانازیا اعم است از خامته دادن به زندگی یه نحو ارادی و غیرارادی . ‏همانند بسیاری اصطلاحات اوتانازیا هم دارای معانی متعدد است و تمیز دادن آنها از یکدیگر ‏دارای اهمیت بسیار . ‏

‏۱٫اوتانازیای غیرفعال ( ‏Passive‏ ) ‏
این نوع اوتانازیا تسریع مرگ بیمار از طریق تغییر دادن برخی روشهای حمایتی و عدم دخالت در ‏سیر ‏
طبیعی مراحل بیماری می باشد . برای مثال : ‏
ـ حذف تجهیزات و وسایل حمایت کننده زندگی و عدم استفاده از آنها مثل خاموش کردن ‏دستگاههای تنفسی . ‏
ـ متوقف کردن مراحل درمانی . پزشکی مثل قطع داروها و … ‏
ـ متوقف کردن تغذیه بیمار که زمینه را برای دهیدارته شدن بدن و مرگ ناشی از گرسنگی ‏فراهم می کند. ‏
ـ کمک نرساندن به بیمار قلبی که تپش قلبش متوقف شده است و اجازه دادن به مرگ او ، شاید ‏رایج ترین شیوه در این نوع اوتانازیا دادن مقادیر زیادی مورفین به بیمار باشد . این روشها در ‏مورد بیماران درمان ناپذیر اعمال می شود که دردهای جانکاه دارند و مرگشان در آینده نزدیک ‏حتمی است . شیوه های فوق همچنین در مورد بیمارانی کاربرد دارد که در اثر صدمات شدید ‏مغزی در حالت اغما به سر می برند و امکان بازیافتن هوشیاری در آن وجود ندارد . ‏

‏۲٫اوتانازیای فعال ( ‏Active‏ ) ‏
در این نوع اوتانازیا مرگ بیمار به تبع درخواست خود او صورت می گیرد . بهترین مثال در این ‏مورد ‏
قتلی است که در سال ۱۹۸۸ در میشیگان اتفاق افتاد . بیمار مبتلا به ‏A.L.S‏ بود و از اینکه ‏بیماریش درمان ناپذیر است و مرگ به زودی فراخواهد رسید به شدت وحشت زده بود و از ‏پزشک معالجش درخواست کرد تا شرایطی را فراهم سازد که بدون احساس درد و به سرعت به ‏زندگیش خاتمه داده شود . دکتر کیورکان ( ‏Kevorkian‏ ) مقدار زیادی دارو به وی تزریق ‏کرد و سبب مرگ او شد . دکتر کیورکان سپس به اتهام قتل تحت پیگرد قرار گرفت . در سال ‏‏۱۹۹۹ هیأت منصفه او را به اتهام قتل درجه ۲ گناهکار تشخیص می دهد . دکتر کیورکان از ‏مقادیر مرگ آور قرصهای خواب آور و یا گاز مونوکسیدکربن برای خاتمه دادن سریع به ‏زندگی بیماران استفاده می کرد و نویسنده ای پیشنهاد کرد که برای نامیدن اوتانازیا از اسم ‏کوارک استفاده شود . ‏

اولین نفر باشید

نظر شما