مقاله خطوط و کابلهای انتقال PSCAD

دانلود مقاله خطوط و کابلهای انتقال PSCAD

خطوط و کابلهای انتقال :
خط انتقال سربار و کابل زیر زمینی کریدورها(معابر عمومی ) در PSCAD به عنوان دو بخش اصلی ارائه شده اند: با تعریف پیکره بندی خود کریدور انتقال، جایی که این تعریف شامل داده های هدایت ظاهری (ادینلنس) / مقاومت مرکب (امپرانس) یا رسانا و ویژگی های عایق بندی، داده های امپرانس زمین، و موقعیت هندسی همه رساناها در کریدور می باشد. این تعریف سپس با بقیه سیستم الکتریکی از طریق عوامل حد فاصل الکتریکی هم کنش می شود.

 طول خط ۱۵ کیلومتری به ۵۰Ms فاصله زمانی با فرض اینکه امواج از طریق این خط در سرعت نقد تکثیر می شوند . در حالت کلی ، سرعت تکثیر موج کمتر از سرعت نور است و در نتیجه طول خط کمتر از ۱۲ تا ۱۵ می باشد.

 سه سیستم انتقال رسانای هر طول کوتاه (یعنی کمتر از ۱۵Km برای Ms50 بار فاصله کم) می‌تواند با استفاده از یک معادل بخش PI ارائه شده باشد. این امر از طریق متصدی کتابخانه ، به نام بخش PI ، انجام شده است، جایی که فقط داده های ادسیتانس و امپرانس پاره خط وارد شده است.

 با استفاده از داده هایی بر توسط تعریف سطح مقطع کریدور، خطوط و کابلهای انتقال بااستفاده از یکی از سه مدل (موج حمل کننده) توزیع شده الگو برداری می شود:

– Ber geron

– متکی به فرکانس(هد)

– متکی به فرکانس (فاز)

 درست ترین مدل متکی به فرکانس (فاز) است که همه تاثیرات وابسته به فرکانس یک خط انتقال را ارائه می دهد، و بدون شک هر زمانی استفاده خواهد شد. هنگام استفاده از مدل Ber geron‌، داده های ادیقیاس و امپرانس می تواند مستقیماً برای تعریف کریدور انتقال وارد شود.

برای همه این مدلهای وابسته به فرکانس، اطلاعات رسانای مفصل ( یعنی هندسه خط، شعاع رسانا) باید مشخص باشد.

احداث سیستم های خط انتقال
۲ روش عمده برای احداث خط انتقال در PSCAD وجود دارد. اولین روش شامل ساخت یک خط انتقال تشکیل شده از ۲ مولفه اصلی است:

– حد فاصل الکترونیکی- حد فاصل های خط انتقال به بقیه شبکه الکترونیکی

– پیکره بندی خط انتقال- تعریف کریدور انتقال (زمینی که سیم برق در آن قرار دارد)، که می تواند شامل هندسه مقطعی برج، ویژگی های اتصال زمین و اطلاعات رسانا باشد. مدل خط انتقال خودش هم در اینجا مشخص شده است.              مولفه های حد فاصل خط انتقال

 روش دوم به شما اجازه می دهد تا حد فاصل الکترونیکی را مستقیماً به مولفه پیکره بندی خط انتقال ادغام کند، و آن را برای اضافه کردن خط به سیستم آسانتر سازد. شکل زیر خط انتقال برابر با آنچه در بالا نشان داده است را ارائه کرده است .           Km0/100

 این روش احتمالاً بسیار بیشتر آشنا برای کاربران است چون تنها روش در دسترس در ۳ PSCADU است. مولفه های حد فاصل خط انتقال هم در Single-line view ظاهر خواهد شد.

 

اضافه کردن یک کریدور خط انتقال
برای اضافه کردن یک خط انتقال، باید اول مطمئن شوید که در یک بخش مدار ویراستار طرح هستید. قابل فهم ترین روش استفاده از پالت برقی است.

 اگر نمی توانید این نوار ابزار را ببینید، به منو بار اصلی بروید و View/Eleatrical palettle را انتخاب کنید. روی T Line line linterface  چپ کلیک کنید یا نقاط T Line cofiguration  را چپ کلیک کنید و سپس و سپس نشانگر رویخود را روی پنجره مدار حرکت دهید (شما موضوع وصل شده به نشانگر خود راخواهید دید) به حرکت شی خود ادامه دهید تا جایی که بخواهید آن را قرار دهید، و سپس دوباره چپ کلیککنید. یک عنصر یکره بندی خط انتقال و دو عنصر حد فاصل خط انتقال را به این صفحه اضافه کنید.

 روش دیگر استفاده از خمنوی راست کلیک است . نشانگر ماوس را روی یک منطقه خالی پنجره مدار حرکت دهید. راست کلیک کنید و Add component/T Line را انتخاب کنید.

 Con figuration را انتخاب کنید و سپس روش را دوباره برای هر پایان مولفه interface تکرار کنید.

سرانجام می توانید مولفه هایی از کتابخانه اصلی با کپی کردن و چسباندن اضافه کنید. کتابخانه اصلی را در Circuit view باز کنید و سپس واحد T line را روی صفحه اصلی باز کنید. هر دو مولفه های حد فاصل خط انتقال و پیکره بندی خط انتقال را انتخاب کنید (باید در بالای صفحه باشد) ، روی مولفه ها راست کلیک کنید و کپی را انتخاب کنید (یا Cte L +c را فشار دهید) صفحه پروژه را باز کنید جایی که می خواهید مولفه ها را اضافه کنید، در ناحیه خالی راست کلک کنید و پیست را انتخاب کنید (یا  Ctol +V را فشار دهید).

 وقتی تمام شما چیزی مشابه آنچه در زیر نشان داده شده است روی صفحه پروژه تان خواهید داشت .

فهرست مطالب
خطوط و کابلهای انتقال : ۱
احداث سیستم های خط انتقال.. ۲
اضافه کردن یک کریدور خط انتقال.. ۴
تبدیل به اتصال مستقیم. ۷
ویژگی های ویرایش خط انتقال.. ۸
تغییر طول خط.. ۱۰
تغییر عدد رساناها ۱۰
ساخت سیستم های کابل زیر زمینی.. ۱۱
اضافه کردن کریدور سیستم کابل.. ۱۲
ویرایش ویژگی های کابل.. ۱۵
تغییر طول کابل.. ۱۶
تغییر تعداد کابل ها ۱۶
ویراستار پیکره بندی T-Line / Cable. 17
مولفه پکیره بندی خط انتقال.. ۱۸
ویرایش پیکره بندی خط انتقال.. ۱۸
ویرایش ویژگی های برج.. ۲۳
ویرایش پیکره بندی سیستم کابل.. ۲۴
اضافه کردن مولفه مقطع کابل.. ۲۶
ویرایش ویژگی های مقطع.. ۲۹
انتخاب مدل خط مناسب.. ۲۹
مدل Bergeron. 30
مدل (حالت) فرکانس وابسته. ۳۱
مدل (فاز) فرکانس وابسته. ۳۲
اضافه کردن مدل خط.. ۳۲
ویرایش ویژگیهای مدل خط.. ۳۴
فایلهای ثابت خط.. ۳۴
حل ثابت های T-Line / Cable به طور دستی.. ۳۵
رویت فایل های ثابت های خط.. ۳۶
فایل ورودی.. ۳۶

اولین نفر باشید

نظر شما