مقاله فلسطین و منطقه خاورمیانه

دانلود مقاله فلسطین و منطقه خاورمیانه

منطقه خاور میانه سالهاست که بازیچه دست استعمارگران اروپایی و آمریکایی بوده است. اساسا نام این منطقه به تقسیم بندی استعماری استعمار پیر انگلیس باز می گردد که کشور خود را مرکز عالم دانسته و سایر کشورها به تناسب دوری و نزدیکی خود مناطق خاصی نام گذاری می کردند. منطقه خاورمیانه درنظر استعمارگران همواره از اهمیتی فوق العاده برخوردار بوده است. موقعیت ژئوپلیتیک آن و واقع شدن در کنار اقیانوس اطس و پنج دریای مهم جهان (احمر- سیاه- مدیترانه- خزر- خلیج فارس) که مرکزیت ارتباطات و تجارت جهانی بوده است ۲- خصوصیت فرهنگی این کشورها که از جنوب غرب آسیا تا شمال شرق آفریقا امتداد یافته اند عرب و مسلمان بودن تمامی این ۱۸ کشور می‎باشد ۳- وضعیت انرژی و منابع عظیم نفتی و گاز دنیا که در این منطقه بوده است از این رو استعمار پیر انگلیس همواره چشم طمع به منابع عظیم آن داشته است اما از طرفی این منابع عظیم در قلب دنیای اسلام جای گرفته بود لذا با نامیدن این منطقه به عبارت استعماری خاورمیانه اولین توجهات خود را بدان معطوف کرد. استعمارگران که بدنبال غارت این منابع و تسلط بر مسلمانان همواره باشد محکم اما پر اشتباه امپراطوری عثمانی مواجه بودند با ترفندهای گوناگون موجبات تجزیه آن را فراهم کرده و سرانجام پس از جنگ جهانی اول که تمامی کشورهای جهان بین دول متحدین و متفقین تقسیم بدنی شد انگلیس یا زیرکی هر چه تمام تر ابتکار عمل را در تفسیم سرزمینهای امپراطوری عثمانی بدست گرفته و با نوع تقسیم بندی این مناطق و دادن سهم هر یک از این مناطق به یک دولت استعمارگر مقدمات شکل گیری خاورمیانه فعلی را فراهم کرد انگلیس کشور ‌بین النهرین را مستعمره خود ساخت و فرانسه سرزمین سوریه و اطراف آن را و وضع به گونه است شد که کشور عثمانی که در سال ۱۹۱۲ در مقابل پیشنهادات وسوسه انگیز از برخی متصرفات خود چشم پوشی کرده عملا در سال ۱۲۲۰ سه چهارم آنها ر ا از دست داد و کشور جدید ترکیه بر خرابه های امپراطوری عظیم عثمانی که همواره نقش مزاحم برای فزودن خود استعمارگران اروپایی برداشت شکل گرفت. بدنبال آن کشورهای عراق و سوریه و اردن و لبنان و فلسطین از این تجزیه شکل گرفتند.
سرزمین فلسطین تحت قیمومیت انگلستان قرار گرفت. از این زمان به بعد شاهد ظهور استراتژی جدید استعمارگران می باشیم بدین ترتیب که آنها بتمرین راه برای تسلط برای منابع عظیم نفت و انرژی در خاورمیانه و از طرفی مقابله با توده های مسلمان را در آن دیدند که در قلب خاورمینه و در سرزمین فلسطین که از نظر جغرافیایی نیز قلب پیکره است جهانی اسالم بود رژیمی کاملاً در جهت منافع خود را روی کار‌آوردند. بدین ترتیب بود که مقدمات تحریک یهودیان وشکل گیری پدیده صهیونیسم آغاز شد و یهودیان راسالهای سال در اروپا تحت تحقیر و سرکوب اروپاییان بودند و بدنبال سرزمینی خاص یهودیان بودند یافتن آن اقدام کردند. اما باعث جریان صهیونیسم به آنها این سرزمین حتی در اغاز از آرژانتین و دیگر نقاط جهان سخن گفته می شد به ناگهان درقلب است اسلام جای پیدا کرد. سیر مهاجرت غاصبان صهیونیست از سرتاسر جهان و سالها پیش از شکل گیری رژیم صهیونیستی در فلسطین آغاز شد و پس از  کشتار ویرانی اکثرنقاط سرزمین فلسطین بود که سرانجام این رژیم جعلی در کنار بی تفاوتی جامعه جهانی و خصوصا حمایت دولتهای استعماری و طبقه سرمایه داران صهیونیست آنها شکل گرفت. از این لحظه به بعد و با شکل گیری این رژیم که دقیقا به مثابه خنجری در قلب امت اسلام بود سرنوشت منطقه دستخوش تغییراتی شد و نزاع خونین و بی پایان در آن شکل گرفت.
همه این حوادث در حالی شکل گرفت که سرزمین کهن فلسطین شهر قدس و مسجد الاقصی اساسا یکی از مقدس ترین مکانهای روی زمین برای مسلمانان بوده است. در قرآن کریم بارها- به این سرزمین اشاره شده بنام سرزمین مقدس و مبارک نامیده شده که صریحترین این اشارات در سوره اسراء باشد:
مردم منطقه و مردم فلسطین در واکنش به این حوادث از همان ابتدا شروع به مخالفت و مقاومت نمودند. اما در این میان کشورهای عربی خصوصا کشورهای همجوار فلسطین که همواره دایعه دار مبارزه با این رژیم غاصب بودند بتدریج از آرمانهای خود دست کشیده و سرانجام درحالیکه تا قبل از آن سخن از مقابله و نابودی با این رژیم تهدید کننده منافع جهان و عرب می دادند دست در دست مقامات این رژیم نهاده و روند سازش آغازشد.
از همین منظر است که به رسمین شناختن اسرائیل از سوی مصر اهمیت اساسی پیدا نماید. مهر به دلیل وضعیت خاصی جمعیتی و نظامی خود همواره بعنوان داعیه های رهبری اعراب مطرح بود و چندین جنگ آن را با رژیم اسرائیل نیز همواره حرکتی در راستای بر آمده ساختن این انتظار اعراب بوده و جمال عبید الناصر که داعیه دار پان عربیسم بود از محبوبیت بالایی در بین مردم منطقه برخوردار بو دو با این جایگاه و اهمیت بود که به ناگاه رژیم سادات با خیانت به آرمان فلسطین بعنوان اولین کشور عربی اسرائیل را در اجرای کمپ دیوید به رسمیت شناخت. از این مقطع به بعد بود که مردم فلسطین احساس کردند که باید خود حرکتی را آغاز کنند. این مسائل بسترهای احتماعی وص سیاسی شگل گیری گروههای مقامت و اقبال مردم از آنها را تشکیل می داد. بدین ترتیب فتح و سازمان آزادی بخش فلسطین و در طی آن یاسرعرفات که در آن زمان از دانشجویان پرشور و مبارز علیه  فاسد عربی بود خودنمایی کرد. سیر مبارزات ساف در کنار اقدامات شعاری و بسیار ناچیز دولتهای عرب و بی تفاوتی شدید قدرتهای جهانی که مایل نبودند که پایگاه استعماری خود در منطقه یعنی اسرائیل دچار تزلزل شود ادامه یافت تا اینکه تحولی اساسی در خاورمیانه بوقوع پیوست با پیروزی انقلاب اسلامی ایران  وسقوط رژیم پهلوی که همواره از متحدان استراتژیک اسرائیل و بلوک غرب بود معادلات منطقه تغییر یافت و بارقه امید مردم منطقه که زیر سرکوب رژیمهای فاسد و دست نشانده بودند بوجود آمد. از همه مهمتر آنکه پیروزی انقلاب اسلامی ‌به گفتمان بان عربیسم وارد کرده و مردم منقطه دریافتند که مهمترین منبع مبارزات آنها همانا اسلام می‎باشد که می‎تواند تحولاتی چشمگیر را بوجود آورد و نه تعصبات قومی و نژادی. از اینرو بتدریج جریانات اسلامی و مبارزات به نام اسلام و با گفتمان متاثر از انقلاب اسلامی درجاجای کشورهای منطقه خاور میانه شروع به رشد و نمو کرد. در این میان در سرزمین فلسطین نیز دو جریان عمده اسلامی حماسی و جهاد اسلامی شکل گرفت که در کنار گروههای ملای موج جدیدی از مقاومت را آغاز کردند این روند ادامه یافت تا آنکه انتفاضه اول در آخرین روزهای سال ۱۹۸۷ بوقوع پیوست موج ناآرامی سرزمینهای اشغالی را فرا گرفت. توجه مردم منطقه و جهان به ناگاه همگی به فلسطین معطوف شد، و چون این مساله رسوایی رژیم صهیونیستی را در پی داشت دستهای استعمار به تکاپو افتاد و با ترغیب و تحریک صدام به حمله به کویت و وقوع جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ و ابقای جهانی به مساله فلسطین کمرنگ گردید. این مساله در ‌دیگر ضعفهای انتفاضه اول آن را ناکام گذارد.  در واقع مردم فلسطین در این انتفاضه اول مطالبات کوتاه مدت را خواستار بودند تا مسائلی اساسی بعنوان نمونه گفتمان مهم فلسطین در انتفاضه اول هرگز مساله بازگشت نزدیک به ۴ میلیون آواره فلسطینی از سرتاسر جهان مطرح نبود.
پس از انتفاضه اول اولین مذاکرات طرفهای فلسطین و اسرائیل شکل گرفت. در کنفرانس صلح مادرید گروهی مردمی به مذاکره با طرف اسرائیلی پرداخت اما به دلیل آنکه از هیچیک از خواسته های به حق خود عقب نشینی نکرد این مذاکرات به شکست انجامید. درهمین زمان به ناگهان طرفهای اسرائیلی از آغاز مذاکرات محرمانه خود با ساف خبردادند ساف که همواره دشمن شماره یک اسرائیل به حساب می آمد ناگهان بعنوان شریک خوبی برای مذاکرات تشخیص داده شد و از مقطع به بعد با شروع روند سازش از سوی عرفات و تشکیلات خود گردان وضعیت سیاسی اجتماعی و اقتصادی مردم فلسطین پس ازمذاکرات صلح اسلو ۱۹۹۳ رو به وخامت نهاد اساسا در نتیجه سالها دوری از وضعیت مدرم کمتر مطلع بودند این جریان را به تونسی ها معروف گشت با پذیرش شرایط اسرائیل به رسمیت شناختن آن و حتی حذف بند اساسنامه ساف در مورد بعنوان تروریست بین المللی شناخته می شد

اولین نفر باشید

نظر شما