مقاله موانع و عوامل بازدارنده رشد عقل

مقاله موانع و عوامل بازدارنده رشد عقل

مقدمه:
با وجود اینکه حقیقت عقل آدمی از عالم علوی و نور است، لیکن انسان به تدریج از قوه به فعلیت می رسد و با تبدل و تغیّر ذاتی و جوهری، تعلق خویش را به بدن کم می کند و بدون همراهی آن به کارهایش ادامه می دهد. به همین سبب قطع تمام علایق و وابستگی ها به سهولت امکان پذیر نیست. در اکثر مواقع هیمنه نفس و قاهریت قوای جزئیه، متصرفه و متخیله، و حتی واهمه اگر بنا را بر وجود داشتن آن بگذاریم بر عقل، و تأثر عقل از آنها کاملاً مشهود و ملموس است. بنابراین عواملی وجود دارد که با سرسختی کامل در برابر عقل ایستادگی می کنند واجازه رشد لازم و کافی به عقول عادی و معمولی نمی دهند. عوامل یاد شده، که به صورت موانع بازدارنده رشد عقل و عقلانیت مطرح است، متعددند. در این قسمت با توجه به سخنان امام علی(ع) و فرزندان معصومش، و رسول خدا(ص) که معلم اصلی همه آنها است به اهم آنها، اشاره می کنیم. …

فهرست مطالب:
مقدمه
الف) شهوت
ب) غضب
د) عجب و خودبینی
بازدارنده های معرفت
صفاتى که مانع شناخت است
۱٫ حجاب هواپرستى
۲٫ حجاب حب دنیا
۳٫ حجاب کبر و غرور مستى قدرت!
۴٫ حجاب جهل و غفلت
کارهایی که آینه دل را تاریک می سازد
۱٫ کاهش قوای عقلی
۲٫ فراموشی
۳٫ قساوت قلب
۴٫ زوال نعمت ها

اولین نفر باشید

نظر شما