پاورپوینت؛ خصوصی سازی و سیاستهای صدر اصل ۴۴ قانون اساسی

پاورپوینت خصوصی سازی و سیاستهای صدر اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فهرست مطالب پاورپوینت:
۱- مفاهیم وتعاریف خصوصی سازی
۲- نقش خصوصی سازی در توسعه سرمایه گذاری
۳- تبعات و پیامدهای اقتصادی واجتماعی خصوصی سازی
۴- الزامات مختلف ملی ، منطقه ای وبین المللی خصوصی سازی
۵- خصوصی سازی وروند اقتصاد جهانی
۶- خصوصی سازی واصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۷- مفاد اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تفسیر آن
۸- بسترهای اجرایی وقانون پیاده سازی مفاد اصل ۴۴ قانون اساسی
۹- روشها وفرآیند واگذاری شرکتهای دولتی
۱۰- تجارب برخی از کشورها در خصوصی سازی
۱۱- چالش ها، مسایل و راهکارها ی پیش رو در پیاده سازی مفاد اصل ۴۴ قانون اساسی

اولین نفر باشید

نظر شما