پاورپوینت زیر رده دیلنیده (DILLENIIDAE)

دانلود پاورپوینت زیر رده دیلنیده (DILLENIIDAE)

پاورپوینت زیر رده دیلنیده (DILLENIIDAE)، چهارمین زیر رده از رده ماگنولیوپسیدا، زیررده دیلنیده از ۱۳ راسته و ۷۷ خانواده تشکیل شده که مجموعا حدود ۲۵۰۰۰ گونه را شامل می شوند.

فهرست مطالب پاورپوینت:
۱- Dilleniales
۲- Theales
۳- Malvales
۴- Lecythidales
۵- Nepentales
۶- Violales
۷- Salicales
۸- Capparales
۹-Batales
۱۰- Ericales
۱۱- Diapensales
۱۲- Ebenales
۱۳- Primulales
راسته تئالس Theales
خانواده کلوزیاسه clusiaceae
الف ) مشخصات
ب) گسترش جغرافیایی
ج) پراکندگی در ایران
د) اهمیت اقتصادی
راسته مالوالس Malvales
خانواده مالواسه (Malvaceae)
الف) مشخصات
ب) گسترش جغرافیایی
ج) پراکندگی در ایران
د) اهمیت اقتصادی
راسته ویولالسViolales
خانواده ویولاسه Violaceae
الف) مشخصات
ب) گسترش جغرافیایی
ج) پراکندگی در ایران
د) اهمیت اقتصادی
viola
خانواده کوکوربیتاسه Cucurbitaceae
الف) مشخصات
ب) گسترش جغرافیایی
ج) پراکندگی در ایران
د) اهمیت اقتصادی
bryonia
راسته سالیکالس Salicales
خانواده سالیکاسه (Salicaceae)
الف ) مشخصات
ب) گسترش جغرافیایی
ج) پراکندگی در ایران
د) اهمیت اقتصادی
salix
راسته کاپارالس Capparales
خانواده براسیکاسه ( کروسیفر)Brassicaceae
الف ) مشخصات
ب) گسترش جغرافیایی
ج) پراکندگی در ایران
د) اهمیت اقتصادی
راسته اریکالس Ericales
الف ) مشخصات
ب) گسترش جغرافیایی
ج) پراکندگی در ایران
د) اهمیت اقتصادی
Vaccinium
راسته پریمولالس Primulales
الف ) مشخصات
ب) گسترش جغرافیایی
ج) پراکندگی در ایران
د) اهمیت اقتصادی
Dionysia
Lysimachi
Anagalis
بخشی از پاورپوینت 
صفات مشخصه و ویژگی های زیررده دیلنیده
۱- گیاهانی علفی یا چوبی هستند .
۲- از نظر مورفولوژیک دارای ناهمگنی اند.
۳- اعضاء این زیررده دارای برچه های متصل بهم اند ( به جز راسته دیلنیالس)
۴- پرچم ها زیاد و دور از مرکز گل شکل گرفته اند.
۵- دانه های گرده دو هسته اند. 
۶- تمکن جداری دارند ( به جز راسته پریمولالس)
۷- دانه ها به ندرت دارای پریسپرم هستند.
۸- ترکیب بتالانین در آنها دیده نمی شود.
۹- ابتدائی ترین راسته این زیررده راسته دیلنیالس است که غالبا دارای برچه های جدا از هم است.

اولین نفر باشید

نظر شما