پایان نامه بررسی هویت و عزت نفس در نوجوانان

دانلود پایان نامه بررسی هویت و عزت نفس در نوجوانان

بخشی از مقدمه:
انسان در زندگی به دنبال معنایی می گردد که به خاطر آن زندگی می کند و با رشد عقلانی فرد در دوره نوجوانی توجه او به ارزشها و اعتقادات، مفاهم حقیقت، زیبایی و مرگ و نیستی که در کل معنای زندگی است جلب می شود. نوجوان تمام روابط و باورهایی را که در دوران کودکی بدون چون و چرا پذیرفته است مورد پرسش و تردید قرار می دهد و سعی می کند با توجه به شخصیت شکل پذیر و استقلال جوی خود نظامی از ارزشها بدست آورد.
بسیاری از نوجوانان همان طورکه « آدلوم » بیان می کند، وقتی برای اولین بار به دنیای اطراف خود می نگرند و سعی می کنند تا شخصیت خود را ارزیابی نمایند احساس می کنند که درباره جهان و معنای وجود انسان و حتی خودشان نیازمند پاسخ هستند (احمدی، ۱۳۷۷).
بنابراین دوران نوجوانی به سبب تغییرات شدید جسمانی و روانی و از طرف دیگر انتظاراتی که خانواده و جامعه از نوجوان دارد و سایر عواملی که در روند رشد و تکامل نوجوان تاثیرمی گذارد بر حساسیت این دوره می افزاید.

بر این اساس مسئله پذیرش نوجوان ، حمایت ، راهنمایی و مساعدت به نوجوان در کسب هویتی مستقل و ارزشمند از اهمیت فراوانی برخورداراست. نوجوان دراین دوره نیازمند دریافت رهنمودهای اساسی جهت دستیابی به یک زندگی هدفمند است. انسانها به حفظ یکتایی وحدت و مرکزیت خود توجه دارند اما علاقمند به بیرون آمدن از خود و ارتباط با موجودات دیگر وطبیعت هستند. انسانها برای کشف وجود خود علاقمند و مایلند هویت شخصی خود را پیدا کنند یا خلق کنند و آغاز این علاقمندی به دوران نوجوانی برمی گردد….

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
مقدمه
موضوع تحقیق
اهداف تحقیق
اهمیت موضوع
دلایل انتخاب موضوع
سوالات تحقیق
تعاریف عملیاتی واژه ها
فصل دوم: موضع گیری های نظری ویافته های پژوهشی درخصوص موضوع
موضع گیری نظری درخصوص هویت وعزت نفس
تعریف هویت و عزت نفس
شکل گیری هویت
نظریه های هویت
فصل سوم: روش پژوهش
روش تحقیق
جامعه و نمونه آماری
روش جمع آوری اطلاعات
ابزار اندازه گیری هویت
ابزاراندازه گیری عزت نفس
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
بررسی جمعیت شناختی
بررسی توصیفی و استنباطی فرضیه ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث ونتیجه گیری
نتیجه گیرین هایی
محدودیت ها
پیشنهادات
منابع
ضمائم

اولین نفر باشید

نظر شما