پایان نامه کارت هوشمند

پایان نامه کارت هوشمند

دیباچه
آنچه در پی می آید، مجموعه مطالبی است که پس از تحقیق و بررسی فراوان از میان منابع مختلف بدین شکل گردآوری شده است. کلیه مطالب در ارتباط با کارت هوشمند در پنج فصل گردآوری شده است تا خواننده علاقه مند به مطالب، پس از مطالعه به یک اشراف کلی در مورد کارت هوشمند دست یابد.
مطالب مطروحه به نحو ساده ای بیان شده اند و برای تفهیم به پیش نیاز خاصی احتیاج نمی باشد . تلاش بر این بوده است تا با رعایت سیر منطقی بیان مطالب، مطالب خاصی ناگفته باقی نماند وخواننده به درکی وسیع (و نه الزاما عمیق!) درباره ی کارت هوشمند برسد.
در فصل اول در مورد خصوصیات فیزیکی یک کارت و ویژگی های تراشه و استانداردهای موجود و تکنولوژی های مرتبط صحبت می شود.
در فصل دوم اجزاء و مولفه های یک سیستم کارتی هوشمند مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
فصل سوم اختصاص به ساختار مدیریت چرخه دوام کارت دارد.
در فصل چهارم امکانات کارت های هوشمند برای استفاده در آژانس ها مورد بررسی قرار گرفته است.
و در نهایت فصل پنجم اختصاص به مزایای نسبی کارت های هوشمند در مقایسه با دیگر تکنولوژی های مرتبط دارد.

سرفصل مطالب
دیباچه …………………………………  ۱
فصل اول: مقدمه ای بر کارتهای هوشمند………………………………… ۳
۱٫۱      چگونه کارت IC  ساخته می شود؟ ………………………………….. ۱۰
۲٫۱      خصوصیات تراشه ……………………………………….  ۱۲
۳٫۱      خصوصیات کارت……………………………………………………. ۱۳
۴٫۱      خصوصیات MASK ROM ………………………………………… 15
۵٫۱      خصوصیات نرم افزار کاربردی…………………………………………….. ۱۵
۶٫۱      تولید تراشه ………………………………………………………..  ۱۶
۷٫۱      بارگذاری کاربرد …………………………  ۱۹
۸٫۱      شخصی کردن کارت ………………..  ۲۰
۹٫۱      فعال سازی کاربرد ………………………….  ۲۰
۱۰٫۱     خصوصیات فیزیکی کارت تماسی ………………………………………………  ۲۰
۱۱٫۱     کارتهای هوشمند و تکنولوژی های مرتبط ………………………………………  ۳۱
۱۲٫۱     انواع مختلف کارتهای دارای تراشه …………………………………….  ۳۵
۱۳٫۱     تراشه ریزپردازنده ایمن …………  ۴۰
۱۴٫۱    وسایل READ/WRITE  کارتهای هوشمند …………………………………  ۴۵
۱۵٫۱    رابطهای کارتهای هوشمند: (تماسی و بدون تماس ) ………………….  ۴۹
۱۶٫۱    تکنولوژی های چندگانه و کارتهای چندرابطی ……………………………  ۵۵
۱۷٫۱   کارتهای چندکاربردی ……………….  ۵۹
فصل دوم: اجزاء و مولفه های یک سیستم کارتی هوشمند …………………  ۶۴
۱٫۲    کارتها …………………………………………  ۶۴
۲٫۲    سیستم مرکزی مدیریت کارت  ….   ۶۵
۳٫۲    نرم افزار و تجهیزات کاربردی کارتهای هوشمند ………………………….  ۶۵
۴٫۲    ریدر کارت …………………………………  ۶۷
۵٫۲    رابط های برای ارتباط با پایگاه داده قبلی ……………………………………  ۶۷
فصل سوم: ساختار مدیریت چرخه دوام کارت ……………………………………..  ۶۸
۱٫۳    خریداری کارت ها ……………………..  ۶۸
۲٫۳    ارزش دهی اولیه ی کارت ها ……..  ۶۹
۳٫۳    شخصی کردن کارت ها ……………..  ۶۹
۴٫۳    صدور کارت ها ………………………….  ۷۱
۵٫۳    جایگزینی کارت ها ……………………..  ۷۲
۶٫۳    بلاک کردن یا خارج کردن کارت از بلاک ……………………………………..   ۷۳
۷٫۳       بازنشاندن PIN ……………………….  ۷۴
۸٫۳    مدیریت  Certificate ……………….  ۷۵
۹٫۳    مدیریت کلید ………………………………  ۷۶
۱۰٫۳   مدیریت پایگاه داده ی دارنده کارت …………………………………………….  ۷۸
۱۱٫۳   کنترل موجودی کارت ………………  ۷۹
۱۲٫۳    ارایه ی خدمات به دارندگان کارت ها  ………………………………………..  ۸۰
فصل چهارم: امکانات کارت هوشمند برای استفاده در آژانس ها ………..  ۸۲
۱٫۴     شناسایی …………………………………..  ۸۴
۲٫۴    کارت های هوشمند وامنیت ساختمانها:کنترل فیزیکی دسترسی …..  ۸۵
۳٫۴     کارت های هوشمند و امنیت IT: کنترل منطقی دسترسی ……………..  ۸۶
۴٫۴     امضاء دیجیتال …………………………  ۸۸
۵٫۴     بیومتریک ها و کارت های هوشمند ……………………………………………..  ۹۱
۶٫۴     سیستم های بیومتریکی ……………  ۱۰۱
۷٫۴     استفاده از بیومتریک ها در کارت های هوشمند ………………………….  ۱۰۱
۸٫۴     استفاده تجاری …………………………  ۱۰۳
۹٫۴     مزایای تکنولوژی بیومتریکی …..  ۱۰۳
۱۰٫۴    خطرات احتمالی تکنولوژی بیومتریکی ……………………………………….  ۱۰۴
۱۱٫۴    نگرانی های شخصی، فرهنگی و مذهبی ……………………………………… ۱۰۵
۱۲٫۴    رهنمودهای انتخاب یک بیومتریک مناسب ………………………………….  ۱۰۶
فصل پنجم: مزایای بکار گیری یک سیستم کارت هوشمند …………………  ۱۰۸
۱٫۵    چرا یک سیستم کارت هوشمند بکار گرفته می شود؟ …………………..  ۱۱۰
۲٫۵    مزیت های نسبی کارت های هوشمند در مقایسه با تکنولوژی های دیگر  …………  ۱۱۴
منابع و مآخذ ……………………………….  ۱۱۹

اولین نفر باشید

نظر شما