پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر بدحجابی در بین دانشجویان

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر بدحجابی در بین دانشجویان

توضیحات:
در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شده که شامل ۲۰ سؤال بوده که متغیر وضعیت دینی دانشجویان   دانشگاه آزاد اسلامی از طریق گزینه های سؤالات۶,۸,۱۴  ۱,۳,مورد سنجش قرار گرفته است.
وضعیت روانی دانشجویان از طریق سؤال های پرسشنامه عزت نفس که شامل سؤال های ۲,۴,۵,۷ میباشد مورد محاسبه قرار گرفته است..
متغیر نگرشهای سیاسی دانشجویان از طریق سؤال۹,۱۲  مورد پرسش قرار گرفته است.
وضعیت جسمانی دانشجویان از طریق سؤالات۱۱,۱۷ به دست آمده که سؤالاتی پیرامون بیماری جسمی و سوابق آن و داروهای مصرفی می باشد.
وضعیت خانوادگی و اقتصادی دانشجویان شامل تعداد کل افراد خانواده، در قید حیات بودن والدین، مدرک تحصیلی والدین ، شغل والدین و وضعیت اقتصادی خانواده و وضعیت اعتقادی والدین است که از طریق سؤالات۱۰,۱۳,۱۶,۱۸,۱۹,۲۰ مورد پرسش قرار گرفته و درنهایت خصوصیات دوستان دانشجویان براساس سؤال۱۵ مورد پرسش قرار گرفته که وضعیت همانندی دوست دانشجو را از نظر اعتقادی می سنجد.

روائی ، آن خصیصه ابزار و با روش جمع آوری داده ها است که با داشتن این خصیصه همان مقولاتی را تعیین می کند که برای تعیین مقولات طرح ریزی شده می باشد.
در حقیقت روائی اصطلاحی است که به چگونگی پژوهش اهداف مورد نظر ، پرسشنامه های یک پژوهش
اشاره می کند یعنی اینکه ، ابزار پژوهش تا چه مقدار آن چه را که باید بسنجد ، می سنجد. به تعبیر دیگر پرسشنامه های را می توان دارای روائی دانست که برای اندازه گیری آنچه مورد نظر است مناسب باشد . به همین منظور تعدادی از پرسشنامه ها به همراه اهداف و فرضیات پژوهش دربین برخی از اساتید و کارشناسان توزیع گردید که پس از دریافت نقطه نظرات ، در تعدادی از سوالات اصلاحات لازم به عمل آمد و اطمینان حاصل شد که سوالات مطرح شده در پرسشنامه دقیقاً همان خصوصیات مورد نظر محقق را در پژوهش اندازه گیری کرده است .
اعتبار، کیفیت ثبات وپایائی است که ابزار یا روش جمع آوری داده ها در طول زمان را نشان می دهد. به عبارت دیگر ثبات و پایائی آنچه را که به وسیله ابزار با روش تعیین می شود اعتبار نامیده می شود .یک آزمون در صورت دارای پایائی است که آن را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم می باشند . رابطه بین روائی و پایائی از این قرار است که یک آزمون پایا باشد تا بتواند روا باشد . اما روائی برای پایائی ضروری نیست . برای سنجش اعتبار پرسشنامه های این پژوهش یک پیش آزمون انجام گیرد که در آن ۵ نفر از جامعه آماری پژوهش به طور تصادفی انتخاب شده است ، سپس پرسشنامه های مورد نظر از طریق مصاحبه محقق با ایشان تکمیل گردید. پرسش های مورد نظر به کامپیوتر منتقل شده و از طریق نرم افزار آماری spss مورد سنجش قرار گرفت .

اولین نفر باشید

نظر شما