پرسشنامه رفتار کاری ضد تولید

پرسشنامه رفتار کاری ضد تولید

توضیحات:
پرسشنامه پیش رو یک پرسشنامه استاندارد می باشد که دارای ۱۱ سوال با طیف ۵ درجه ای لیکرت است. این پرسشنامه توسط بنت و رابینسون طراحی و اعتباریابی شده است. منبع پرسشنامه و ضریب الفای کرونباخ پرسشنامه در درون متن ذکر شده است.

اولین نفر باشید

نظر شما