پرسشنامه سنجش خودآگاهی شخصی

دانلود پرسشنامه سنجش خودآگاهی شخصی

پرسشنامه آماده مدیریت

توضیحات:
این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که دارای ۱۰ سوال با طیف ۵ درجه ای لیکرت ایت. شیوه امتیازدهی و نیز منبع اصلی پرسشنامه در درون متن ذکر گریده است.

اولین نفر باشید

نظر شما