پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان

پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان

دانلود پرسشنامه آماده مدیریت

پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان

توضیحات:
این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که کاملا مطابق با شرایط ایران طراحی و اعتباریابی شده است. تعداد سوالات پرسشنامه ۶۱ سوال می باشند که ابعاد زیر را مورد سنجش قرار می دهند:
وابستگی شغلی: ۵-۱
وابستگی سازمانی: ۱۵-۶
تناسب شغل با شاغل: ۱۹-۱۶
طراحی شغل: ۲۵-۲۰
همکاران: ۳۱-۲۶
مدیران و مافوق: ۳۹-۳۲
حجم کار و استرس محیطی: ۴۴-۴۰
شرایط فیزیکی کار: ۴۷-۴۵
حقوق و مزایای شغلی: ۵۱-۴۸
آموزش، ارزشیابی و ارتقا: ۵۷-۵۲
توازن در زندگی شغلی و خانوادگی: ۶۱-۵۸
طیف مورد استفاده ۷ درجه ای لیکرت است

اولین نفر باشید

نظر شما