پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان

پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان

پرسشنامه آماده مدیریت

توضیحات:
این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد و حاوی ۱۰ سوال می باشد که مهارت سیاسی یک فرد در سازمان را مورد سنجش قرار می دهد. ابعاد مورد سنجش با استفاده از این پرسشنامه عبارتند از:
مهارت شبکه ای: ۱ تا ۵
هوشیاری اجتماعی: ۶ تا ۱۰
طیف مورد استفاده: ۵ درجه ای لیکرت

 

اولین نفر باشید

نظر شما