پرسشنامه هویت سازمانی مایل و اسفورش

پرسشنامه هویت سازمانی مایل و اسفورش

پرسشنامه آماده مدیریت

توضیحات:
این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که توسط مایل و اسفورش طراحی شده است. در تحقیقات داخلی مختلف از این پرسشنامه استفاده شده و روایی و پایایی آن تایید شده است. پرسشنامه پیش رو دارای ۶ سوال است و طیف مورد استفاده در این پرسشنامه ۵ درجه ای لیکرت می باشد.  منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است.

اولین نفر باشید

نظر شما