پرسشنامه گرایش به بوروکراسی

پرسشنامه گرایش به بوروکراسی

پرسشنامه آماده مدیریت

توضیحات:
این پرسشنامه میزان تمایل شما به ساختار بوروکراسی را مورد ارزیابی قرار می دهد. لطفا پس از خواندن دقیق هر یک از گویه ها پاسخی را که به نظر شما به واقعیت نزدیکتر است، انتخاب و در ستون مقابل علامت بزنید.پرسشنامه مذکور یک پرسشنامه استاندارد است که پایایی آن برابر با ۸۷/ تعیین شده است. منبع اصلی پرسشنامه در درون پرسشنامه ذکر شده است. تعداد سوالات پرسشنامه ۲۰ و طیف مورد استفاده ۵ درجه ای لیکرت می باشد.

اولین نفر باشید

نظر شما