چالشها و راهکارهای توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های اقتصادی

چالشها و راهکارهای توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های اقتصادی

چکیده:
اقتصاد نوین پدیده جدیدی است که درجریان شکل گیری روندجهانی شدن اقتصاد و همگرایی آن با توسعه کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد شکل گرفت. در جریان شکل گیری این پدیده ، شاهد ظهور ابعاد گوناگونی از پدیده اقتصاد الکترونیکی یا حتی زندگی الکترونیکی هستیم. بهداشت الکترونیکی، بانکداری الکترونیک و بیمه الکترونیکی مثال‌هایی از تجارت الکترونیک در زندگی روزمره انسانها هستند. از مزیت‌های تجارت الکترونیک می توان به کمک موثر به جهانی شدن تجارت، رفع محدودیت های زمانی و مکانی، تسریع در فرایند مبادله، دسترسی سریع و آسان به اطلاعات و تخصیص بهینه منابع اقتصادی اشاره کرد. بنابراین برای توسعه و گسترش مناسب تجارت الکترونیک در بنگاه‌های اقتصادی باید نسبت به ایجاد زیر ساخت های مناسب مخابراتی، امنیت در تبادل اطلاعات، تدوین قوانین و مقررات حقوقی مناسب، بسترسازی فرهنگی و آشنا نمودن مردم و بنگاه‌های اقتصادی با مزایای تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیک،ایجاد پهنای باند،اینترنت باسرعت بالاو کاهش هزینه آن و همچنین استفاده آن برای عموم مردم اقدام نمود.
در تحقیق حاضر، چالشها و راهکارهای توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های اقتصادی بررسی می‌شود. و سعی شده است تا با مرور  مستند ادبیات موضوعی مربوط به بنگاه‌های اقتصادی  و تجارت الکترونیکی و پیش نیازهای استقرار آن ضمن بیان مختصر تعاریف، اهمیت، ابعاد و موضوعات مرتبط، مدل مفهومی بمنظور توسعه بکارگیری تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های اقتصادی اراﺋه گردد تا بعنوان مبنایی برای بررسی ومطالعات بیشتر مربوط به موضوع در دنیای واقعی باشد . در پایان ضمن اشاره مجدد به هدف از نگارش تحقیق در قالب جمع بندی نتایج و اراﺋه پیشنهادات جهت تحقیقات آینده مربوط به موضوع بمنظور ادامه و پیگیری کار توسط دیگر محققان علاقمند اراﺋه شده است.
فهرست مطالب:
چکیده
فصل ۱- بنگاه‌های اقتصادی
۱-۱- مقدمه
۱-۲- تعریف اقتصاد
۱-۳- فعالیت اقتصادی
۱-۴- تعریف بنگاه
۱-۵- بنگاه اقتصادی
۱-۶- تعریف بنگاه‌های کوچک و متوسط
۱-۷- اهمیت و نقش بنگاه‌های اقتصادی
۱-۸- ویژگی بنگاه‌های اقتصادی
۱-۹- خوشه سازی بنگاه‌های اقتصادی
۱-۹-۱- خوشه های صنعتی
۱-۹-۲- خصوصیات خوشه های صنعتی
۱-۹-۳- سامان دهی خوشه های صنعتی در فعالیت های اقتصادی
۱-۱۰- مشکلات بنگاه‌های اقتصادی
فصل ۲- توسعه بنگاه‌های اقتصادی
۲-۱- اهمیت و ضرورت توسعه بنگاههای اقتصادی
۲-۲- نظریه‌های موجود درباره بنگاه‌های اقتصادی
۲-۳- شکل‌گیری بنگاه های اقتصادی در درازمدت
۲-۴- تاثیر بنگاه ها در توسعه اقتصاد جهانی
۲-۵- عوامل تسریع روند حرکت از بنگاه های بزرگ به سمت بنگاه های کوچک
۲-۵-۱- شدت یافتن رقابت جهانی
۲-۵-۲- افزایش بی اطمینانی
۲-۵-۳- تقاضای فزاینده برای محصولات متنوع
۲-۵-۴- مزیت‌ها و منافع صنایع بزرگ
۲-۵-۵- مزیت‌ها و منافع صنایع کوچک
۲-۶- موردکاوی نقش بنگاه‌ها در توسعه اقتصادی
۲-۶-۱- صنایع کوچک و متوسط در کشور ایتالیا
۲-۶-۲- صنایع کوچک و متوسط در کشور اندونزی
۲-۷- نقش بنگاه های اقتصادی در توسعه فعالیت های اقتصادی کشور
۲-۸- بررسی جایگاه بنگاه‌های اقتصادی در ایران
۲-۹- بررسی وتبیین جایگاه بنگاه های اقتصادی در توسعه اقتصادی کشور ایران
۲-۹-۱- وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران
۲-۹-۲- راهبردهای توسعه و بهبود وضعیت صنایع کوچک و متوسط در ایران
۲-۱۰- تاثیر تعداد بنگاه‌های اقتصادی و توانمندی بنگاه‏ها در توسعه اقتصادی
فصل ۳- تجارت الکترونیک
۳-۱- فناوری‌‌اطلاعات‌وارتباطات
۳-۲- مفهوم تجارت الکترونیک
۳-۳- هدف تجارت الکترونیک
۳-۴- زیر شاخه های تجارت الکترونیک
۳-۵-  تاریخچه تجارت الکترونیک
۳-۶- مدل های تجارت الکترونیک
۳-۷- تجارت الکترونیکی و روند رشد آتی آن
۳-۸- چارچوب‌ نظری تجارت الکترونیک‌
۳-۹- زیر ساخت های تجارت الکترونیکی
۳-۱۰- پیش‌نیازهای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک
۳-۱۱- بلوغ الکترونیکی در تجارت الکترونیک
۳-۱۲- تجارت الکترونیک در جهان امروز و مقایسه های آماری
۳-۱۳- تجارت الکترونیک در ایران
۳-۱۴- بستر های تجارت الکترونیک در ایران
فصل ۴- توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های اقتصادی
۴-۱- مزایای توسعه تجارت الکترونیک در بنگاه های اقتصادی
۴-۲- نقش بنگاه ها در اقتصاد دیجیتالی
۴-۳- زیر ساختهای مورد نیاز برای توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه های اقتصادی
۴-۳-۱- تاثیر زیر ساختهای محیطی(بیرونی) بر توسعه تجارت الکترونیکی
۴-۳-۲- تاثیر زیر ساختهای داخلی بنگاه تجاری در توسعه تجارت الکترونیکی
۴-۴- شاخص های آمادگی تجارت الکترونیکی در بنگاه های اقتصادی
۴-۵- شرایط لازم برای توسعه  تجارت الکترونیک در بنگاه های اقتصادی
۴-۶- عوامل موثر بر توسعه تجارت الکترونیک در بنگاه های اقتصادی
۴-۷- مشکلات و موانع  فراروی تجارت الکترونیک در اقتصاد ایران
۴-۸- چالش‌های توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های اقتصادی
۴-۹- راهکارهای  رشد و توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های اقتصادی
فصل ۵- نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- نتیجه‌گیری
۵-۲- پیشنهادات
فهرست منابع

اولین نفر باشید

نظر شما