چوب، فراورده ها وکاربردها

مقاله چوب، فراورده ها وکاربردها

مقدمه:
چوب یک ماده ناهمگون است بنابراین مقاومت چوب در هر نقطه از آن متفاوت بوده و به خواص آن نقطه بستگی دارد. مقاومت کششی چوب در جهت عمود بر الیاف کمتر از آن در جهت الیاف می‌باشد. معمولاً چوب را به ندرت در جهت عمود بر الیاف تحت بار کششی قرار می‌دهند.
درباره مقاومت فشاری چوب، این مقاومت در امتداد تارها افزایش می‌یابد و هر چه چوب فشرده تر گردد، مقاومت آن افزایش می‌یابد. بیشترین مقاومت چوب در حالت متراکم و زمانی که حجمی حدود ۳/۱ حجم اولیه را داراست، به وجود می‌آید. گاهی اوقات در حالت متراکم چوب، می‌توانیم به ۱۰ برابر مقاومت فشاری در جهت عمود بر الیاف برسیم. مقاومت چوب در جهت مایل بر الیاف تقریباً برآیندی از مقاومت آن در دو جهت عمود بر هم است.

فهرست مطالب:
مقدمه
چوب
از جمله مهم‌ترین کاربردهای چوب
ساختار
درون‌چوب
انواع درون‌چوب
انداختن درخت و حمل الوار
انواع چوب
چوب سخت
چوب نرم
چوب مناسب آتش
خشکاندن چوب
چوب سبز
چوب خشک
چرا چوب می‌سوزد؟ … تغییرات شیمیایی
ذغال سنگ
انتخاب صحیح چوب
ذغال یا چوب؟
ذغال چوب
مشخصات چوبهای گوناگون (چوب آتشگیر- خاکستر- چوب سبز)
حمل چوبهای نیم سوز
چوبهای پوسیده
کاربرد چوب در معماری داخلی
منابع

اولین نفر باشید

نظر شما