کارآفرینی و تاثیر آن در تحول نظام اداری

دانلود کارآفرینی و تاثیر آن در تحول نظام اداری

چکیده:
امروزه کارآفرینی یکی از دغدغه های اصلی بسیاری از مدیران سازمانها محسوب می شود. استفاده از افکار و ایده های نوآور کارکنان و کارآفرین می تواند منشاء تحولات عظیمی درسازمانها و نیز به حرکت درآوردن چرخهای توسعه اقتصادی کشور شود.از سوی دیگر، با نگاهی گذار به  بسیاری از سازمانهای موفق درخواهیم یافت که آنان برای برتری جستن در عرصه رقابتهای جهانی  وکسب سهم عمده ای از بازار کسب وکار، با بسط رفتار وفرهنگ کارآفرینی درتمام لایه های سطوح سازمانی،اختصاص اعتبارات مالی،ایجاد انگیزه، برنامه ریزیها و سیاستگذاریها ، حمایت مدیران و ایجاد تیمهای کارآفرینی در سازمان، منجربه بوجود آوردن فرصتهای جدید  تجاری و تحرک بیشتر در بازارهای جهانی شده اند. درواقع می توان گفت که کارآفرینی یک عامل کلیدی و پلی مابین نوآوری و توسعه اقتصادی قلمداد می شود و کارکنان متخصص وکارآمد نیز بازوان توانمند مدیران سازمانها به شمار می آیند که موجب غلبه بر شرایط نامطلوب محیط و رهایی سازمان از بن بست مشکلات و دستیابی به راه حلهای جدید و ارتقا کیفیت تولید در رقابتهای فشرده جهانی می شوندو از این طریق سازمانها می توانند بخشهای عمده ای از بازارهای جهانی را به تسخیر خویش درآورند و سازمانهای دیگری هم که توان رقابت را ندارند از صحنه حذف می گردند. در این مقاله به اهمیت و جایگاه توسعه کارآفرینی در سازمان و تاثیرآن برروند رشد و اقتصاد، انواع مدلهای کارآفرینی و عوامل موثر بر کارآفرینی و  نقش راهبردی مدیریت و حمایت او در اجرای کارآفرینی در سازمان خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
۱-تعاریف و مفاهیم کارآفرینی
۲- کار آفرین کیست؟
۳- تعاریفی از کارآفرینی سازمانی
۴- اهمیت وضرورت کارآفرینی سازمانی
۵- کارآفرینان  سازمانی
۶- ویژگیهای کارآفرینان سازمانی
۷- انگیزه های کارآفرینی
۸- انواع کارآفرینی سازمانی
۹- اهمیت آموزش کارآفرینی در سازمان
۱۰- ابعاد کارآفرینی سازمانی
۱۱- عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی
۱۲- مراحل کارآفرینی در سازمان
۱۳- انواع مدلهای کارآفرینی درسازمان
۱۴- مدیریت و نقش حمایتی او درسازمان کارآفرین
۱۵- موانع و محدویت های  کارآفرینی در سازمان
۱۶- کارآفرینی درسازمانهای ایران و تأثیرآن بر روند توسعه اقتصاد
۱۷- نتیجه گیری و پیشنهادات
مراجع و منابع

اولین نفر باشید

نظر شما