گزارش کارآموزی برق منطقه ای و نیروگاه برق

گزارش کارآموزی برق منطقه ای و نیروگاه برق

تاریخچه صنعت برق ایران
مقدمه
در سال ۱۸۷۱ میلادی ( ۱۲۵۰ هجری شمسی ) ماشین گرام اختراع شد . این اختراع گامی اساسی در راه ایجاد صنعت برق تجاری بود ، زیرا پس از آن تبدیل انرژی مکانیکی (و هر نوع انرژی دیگری که بتوان از آن کار مکانیکی به دست آورد ) به انرژی برقی ممکن گردید
یازده سال پس ازآن، درسال ۱۸۸۲ میلادی ( ۱۲۶۱ هجری شمسی ) توماس ادیسون نخستین موسسه برق تجاری خود را برای تامین روشنایی در یکی از خیابانهای نیویورک افتتاح کرد
بیان دو واقعه مهم بالا برای درک رابطه زمانی بین تاریخ پیدایش صنعت برق در جهان و در ایران خالی از فایده نیست . چنانکه خواهد آمد ، اولین مولد برق در ایران ، سه سال بعد از موسسه برق توماس ادیسون به کار افتاد

فهرست
تاریخچه صنعت برق ایران  …………………………………………………۳
نیروگاه ها ( Power Stations)  …………………………………………..۸
نیروگاه های ذغال- سوختی ( Coal-Fired Power Stations )………..9
نیروگاه های نفت- سوختی ( Oil-Fired Power Stations )……………9
نیروگاه های هسته ای ( Nuclear Power Stations ) ………………….9
نیروگاه های برق- آبی ( Hydroelectric Power Stations ) …………10
تاثیر خواص تولید و انتقال ………………………………………………….. ۱۰
تبدیل انرژی با استفاده از آب ……………………………………………….. ۱۲
توربینهای گازی …………………………………………………………….. ۱۳
نیروگاه های تولیدکننده برق ………………………………………………… ۱۳
ساختار نیروگاه های اتمی جهان ……………………………………………. ۱۶
سیستمهای توزیع……………………………………………………………….۲۰
پدیده کرونا……………………………………………………………………..۲۳
انرژی الکتریکی………………………………………………………………..۲۶
انواع نیروگاههای برق  ……………………………………………………… ۲۸
برقگیر  ………………………………………………………………………..۳۲
خطوط انتقال و توزیع ( برق منطقه ای)  ……………………………………۳۳
تجهیزات سویچگر …………………………………………………………….۳۵
اصول کار ترانسفورماتور  …………………………………………………..۳۷
انواع زمین کردن  …………………………………………………………….۳۹
ولتاژهای کمکی ……………………………………………………………….۴۰
اینترلاکها ………………………………………………………………………۴۱
کابل وکابل کشی………………………………………………………………..۴۴
شین وشین بندی  ………………………………………………………………۴۸
نیروگاه سیکل ترکیبی(چرخه سیکل ترکیبی)  ………………………………۵۰

 

اولین نفر باشید

نظر شما