گزارش کارآموزی شرکت تعاونی تولید کشاورزی

گزارش کارآموزی شرکت تعاونی تولید کشاورزی

بخشی از متن:

نوع محصولاتی که در این شرکت تولید می شود عبارتند از گندم جو پنبه گلزا و گیاهان جالیزی می باشد.خدماتی که در این شرکت انجام می شود بر اساس اصل بنا شدن این شرکت آبرسانی به وسیله پمپاژهای برقی و از طریق کانالهای اصلی و فرعی به مزارع کشاورزان می باشد. علاوه بر آبرسانی به مزارع توزیع نهادهای کشاورزی اعم از کودهای شیمیایی انواع بذرها گندم و جو کلزا و پنبه توزیع سموم شیمایی را نیز انجام می دهد. علاوه بر توزیع نهاده ها نظارت کامل بر مراحل کاشت داشت و بر داشت  کشاورزان عضو شرکت را نیز بر عهده دارد.


فهرست مطالب
:
تاریخچه سازمان
نمودار سازمانی و تشکیلات
نوع محصولات تولیدی یا خدمات
امور جاری در دست اقدام توسط کار آموز
برنامه های آینده کار آموز
گندمtriticum spp
عملیات تهیه زمین
خاک
ویژگیهای بذر
خلوص بذر
قوه نامیه بذر
تراکم بوته
میزان مصرف بذر
فواصل میان ردیفها
عمق کاشت
زمان کاشت گندم
بیماریهای بذر
تغذیه گندم
ازت
کود فسفر
کود پتاسه
زمان مصرف کودهای شیمیایی
جو Hordeum Vulgar
خاک
ویژگیهای بذر جو
میزان بذر
زمان کاشت
روش کاشت جو
عمق کاشت
بیماریهای بذر
سیاهک سخت جو Ustilago hordei
تغذیه جو
کلزا
آماده سازی زمین و کاشت
ارقام مناسب کلزا
خاکهای مناسب کلزا
خصوصیات بذر کلزا
میزان بذر
عمق کاشت
زمان کاشت
تغذیه کلزا
آبیاری کلزا
کنترل علف هرز
دلایل ارجحیت تولید کلزا و توجه کشاورزان به آن
منابع و ماخذ

اولین نفر باشید

نظر شما