گزارش کامل تجهیزات پست ۶۳ کیلو ولت کمال آباد غرب تهران

گزارش کامل تجهیزات پست ۶۳ کیلو ولت کمال آباد غرب تهران

خلاصه گزارش.. ۱

مقدمه ۲

دستگاههای اندازه گیری. ۳

رله های حفاظت خط. ۳

رله های حفاظتی خط ۲۰c. 3

مشخصات باطریهای ۱۲۷v. 4

مشخصات باطریهای D.c 48v. 4

مبانی و تعاریف مربوط به پست فشار قوی. ۴

ولتاژهای استاندارد : ۷

تعریف پست فشار قوی: ۸

انواع پستهای فشار قوی بر حسب نوع کار : ۸

پستهای باز نیز به چند دسته تقسیم می شوند : ۹

پستهای بسته یا داخلی نیز خود به سه نوع تقسیم می گردد : ۱۱

۱ـ۲) سویچگیر : ۱۴

ترانسفورماتور قدرت : ۱۵

۳ـ۲) ترانس زمین : ۱۵

۴ـ۲) جبران کننده ها : ۱۶

۵ـ۲) تأسیسات جانبی. ۱۸

۱ـ۳) باسبار یاشین (BUS BAR) 18

۲ـ۱ـ۳) شینه بندی. ۲۰

۳ـ۱ـ۳) انواع شینه بندی : ۲۱

ب) قطع طولی شین بوسیله دیژنکتور : ۲۲

ب ـ ۳ـ۱ـ۳) شینه بندی چند تایی یا مرکب : ۲۲

الف) قطع طولی شین بوسیله سکسیونر تقسیم کننده باس بار : ۲۴

الف ـ روش دو دژنکتوری : ۲۵

ب ـ روش یک ونیم دیژنکتوری : ۲۶

ج ـ ۳ـ۱ـ۳) باسبار دوبل ( راهرو اصلی ) ۲۶

د ـ۳ـ۱ـ۳) سیستم شینه یندی حلقوی ( زنجیره ای ) ۲۷

مزایای این نوع شینه بندی : ۲۸

ز ـ۳ـ۱ـ۳) شینه بندی سه کلیدی : ۲۸

۴ـ۱ـ۳) ایمنی باسبار ۲۹

۲ـ۳)کلیدهای فشار قوی. ۳۱

۱ـ قطع کننده یا سکسیونر ۳۲

۲ـ کلید بار ۳۳

۳ـ کلید قدرت.. ۳۳

۱ـ۲ـ۳) قطع مدارات مختلف.. ۳۵

الف ـ قطع مدار اهمی. ۳۵

ب ـ قطع مدار سلفی : ۳۵

ج ـ قطع مدار خازنی : ۳۶

الف ـ وصل مدار اهمی. ۳۸

ب ـ وصل مدار سلفی. ۳۸

ج) وصل مدار خازنی. ۳۹

۳ـ۲ـ۳) روشهای سریع خاموش نمودن جرقه در کلیدها ۴۱

۱ـ ازدیاد طول قوس.. ۴۲

۲ـ تشدید خنک کردن قوس.. ۴۳

۳ـ مقطع کردن قوس.. ۴۳

۴ـ خاموشی درنقطه صفر ۴۴

۵ـ خازن موازی با کنتاکتها ۴۴

۶ـ خلاء ۴۵

۷ـ روغن. ۴۵

۴ـ۲ـ۳) قطع جرقه درکلیدهای فشار قوی. ۴۶

عامل مؤثر در قطع یا برقراری مجدد جرقه ۴۷

۵ـ۲ـ۳) انواع خاموش کننده ها ۴۹

الف ـ ۵ـ۲ـ۳) خاموش کننده جامد. ۴۹

ب ـ ۵ـ۲ـ۳) خاموش کننده مایع. ۵۰

ج ـ ۵ـ۲ـ۳) خاموش کننده گازی. ۵۱

کلیدهای فشار قوی : ۵۳

۶ـ۲ـ۳) کلید بدون بار ( سکسیونر ) ۵۴

الف ) موارد استعمال سکسیونر ۵۵

سکسیونر دورانی : ۵۶

سکسیونر قیچی ایی : ۵۷

۷ـ۲ـ۳) کلید قابل قطع زیر بار ۵۸

۸ـ۲ـ۳) کلید قدرت یا دیژنکتور ( بریکرها ) ۶۰

الف ـ ۸ـ۲ـ۳) کلید روغنی ( تمام روغنی ) ۶۱

ب ـ۸ـ۲ـ۳) کلید قدرت نیمه روغنی. ۶۲

د ـ ۸ـ۲ـ۳) کلید خلاء ۶۵

رـ۸ ـ۲ـ۳) کلید هوایی ( کلید هوای فشرده ) ۶۶

زـ۸ ـ۲ـ۳) کلید اکسپانزیون ( آبی ) ۶۸

س ـ ۸ـ ۲ـ۳) کلید گازی جامد. ۶۹

۹ـ۲ـ۳) مکانیزم قطع و وصل کلیدهای فشار قوی. ۶۹

الف ـ ۹ـ۲ـ۳) مکانیزم فنری. ۷۰

ب ـ ۹ـ۲ـ۳) مکانیزم روغنی ( هیدرولیکی ) ۷۰

ج ـ۹ـ۲ـ۳) مانیزم هوایی یا بادی. ۷۰

۱۰ـ۲ـ۳) مشخصات الکتریکی بریکرها ۷۱

۳ـ۳) ترانسفورماتور های جریان Current  transformer 71

۱ـ۳ـ۳) پارامترهای اساسی در C.t ها ۷۳

۲ـ کلاس و دقت اندازه گیری ترانس جریان. ۷۴

۳ـ نسبت تبدیل ترانس جریان : ۷۶

۴ـ ظرفیت ترانس جریان. ۷۶

۳ـ۳ـ۳) مشخصات الکتریکی ترانسهای جریان. ۸۰

۴ـ۳) ( ترانسفورماتورهای ولتاژ) ۸۱

۵ـ۳)( مقره ها Insulaturs ) 83

انواع مقره ها : ۸۵

۶ـ۳) ( برقگیرها [Lightning Aresster] ) 87

انواع برقگیرها : ۸۸

۲ـ  برقگیر با مقاومت غیر خطی : ۸۸

۳ـ برقگیر لوله ای : ۸۹

کنتور برقگیر : ۸۹

۱ـ۴) رله اضافه جریان. ۹۴

۲ـ۴) رله اتصال زمین.. ۹۶

۳ـ۴) رله دیفرانسیل (Differctial relay) 97

۴ـ۹ رله افت ولتاژ (Under voltage reloy) 99

۵ـ۴) رله اضافه ولتاژ (over Voltage realy) 100

۶ـ۴) رله اضافه فرکانس (over freguency relay) 102

۷ـ۴) رله افت فرکانس (under freguency relay) 103

۸ـ۴) رله اضافه فلوی مغناطیسی (over flux relay) 103

۹ـ۴) رله دایره کشنال. ۱۰۳

۱۰ـ۴) رله دیستانس (Distane relay) 104

۵) اصول و روشهای بهره برداری از پستهای فشار قوی. ۱۰۷

دستورالعملها : ۱۰۹

دستورالعمل مخصوص پستها : ۱۱۰

تعیین وظایف و تقسیم مسئولیتها : ۱۱۱

روش عملیات در مواقع بروز حادثه : ۱۱۱

قطع کلی سیستم : ۱۱۱

روش برگردانیدن سیستم بوضع عادی : ۱۱۲

انجام عملیات درموقع وضعیت غیر عادی ولتاژ: ۱۱۲

طرز عمل در مواقع نامتعادلی فازها : ۱۱۳

قطع و وصل خودکار خطوط : ۱۱۴

دیاگرامهای عملیاتی : ۱۱۴

سنکرون کردن : ۱۱۵

۶) آمار حوادث و اتفاقات احتمالی کار ۱۱۸

* سکسیونرها ۱۲۲

* باس بارها ۱۲۲

*C.V.T ها ۱۲۲

* C.T ها ۱۲۳

* L.T ها ۱۲۳

* برقگیرها ۱۲۳

* شارژرها ۱۲۴

* باطریها ۱۲۴

* دیزل ژنراتور اضطراری. ۱۲۴

کنترل ولتاژ ۱۲۵

۱-ولتاژ عادی ( افزایش تا ۲ درصد یا کاهش تا ۲ درصد ) ۱۲۶

۲-ولتاژ غیر عادی ( افزایش تا ۵ درصد یا کاهش تا ۱۰ درصد ) ۱۲۷

۳-ولتاژ غیر قابل ( افزایش بیش از ۵ درصد یا کاهش بیش از ۱۰ درصد ): ۱۲۷

عملیات در پستهای فوق توزیع نوع فیدرترانس.. ۱۲۸

عملیات در پستهای فوق توزیع دارای باسبار ۶۳ کیلو ولت.. ۱۳۱

بهره برداری از ترانسفور ماتورهای فوق توزیع. ۱۳۷

الف – خازنهائی که در پستهای نوع کوژلکس نصب شده اند . ۱۴۳

ب – خازنهای نصب شده در سایر پستها ۱۴۳

الف : خازنهائی که در پستهای نوع کوژلکس نصب شده اند . ۱۴۳

۱-وصل کردن خازنها ۱۴۳

۲- قطع کردن خازنها ۱۴۴

ب- خازنهای نصب شده در سایر پستها : ۱۴۵

۱- حالت دستی. ۱۴۵

۱-۱-برقدار کردن خازنها ۱۴۶

۲-۱- بی برق کردن خازنها ۱۴۶

۲- حالت خود کار ۱۴۷

عملیات در شرایط بی برق شدن باسبارهای ۶۳و ۲۰ کیلوولت.. ۱۴۷

الف – گزارش های شفاهی. ۱۵۱

ب – گزارش های کتبی. ۱۵۲

۲۰۸- مقررات ابطال کارت احتیاط. ۱۵۵

۲۰۹- مقررات عمومی کارت احتیاط. ۱۵۷

۲۱۰- کارت حفاظت شخصی. ۱۶۰

۲۱۱- کاربرد کارت حفاظت شخصی. ۱۶۱

۲۱۲- وظایف درخواست کننده کارت حفاظت شخصی. ۱۶۲

۲۱۳- وظایف صادر کننده کارت حفاظتی شخصی. ۱۶۲

۲۱۴- مقررات ابطال کارت حفاظت شخصی. ۱۶۵

۲۱۵- مسئول بهره برداری موظف است موارد زیر را اجرا کند. ۱۶۶

مقررات عمومی کارت حفاظت شخصی. ۱۶۷

۲۳۶- کارت حفاظت دستگاه ۱۷۱

الف – حفظ دستگاه وتجهیزات از آسیب دیدن بیشتر ۱۷۱

ب- پایدار نگه داشتن سرویس برق. ۱۷۱

ج- حفظ دستگاهها وتجهیزات از صدمه دیدن : ۱۷۳

۳-۲۳۷- کارت حفاظت دستگاه باید به نحو زیر تکمیل ونصب شود. ۱۷۴

۲۳۹- مسئولان بهره برداری موظفند کارت را به نحو زیر تکمیل و آنرا نصب کنند. ۱۷۵

۲۴۰- برای ابطال کارت حفاظت دستگاه ، باید به ترتیب زیر عمل شود. ۱۷۵

۲۴۱- کاربرد فرمهای ضمانت نامه Guarantee Forms. 176

۲۴۲- فرمهای ضمانت نامه شامل : ۱۷۷

۲۴۳- صدور فرمهای ضمانت نامه ۱۷۷

۲۴۴- فرم درخواست صدور ضمانت نامه ۱۷۷

۲۴۵- نحوه تکمیل فرم درخواست صدور ضمانت نامه ۱۷۸

۲۴۶- وظایف مربوط به مسئولان بهره برداری. ۱۷۹

۲۴۷- وظایف تصویب کننده نهایی فرم درخواست صدور ضمانت نامه ۱۸۱

۲۴۸- مقررات عمومی درخواست صدور ضمانت نامه ۱۸۲

۲۴۹-وظایف مسئولان صادر کننده فرم ضمانت نامه ۱۸۴

۲۵۰- جدا سازی. ۱۸۵

۲۵۱- بدون انرژی کردن. ۱۸۷

۲۵۲- مسئولیتهای دارنده ضمانت نامه ۱۹۰

۲۵۳- ابطال فرم ضمانت نامه ۱۹۵

مقررات عمومی فرم های ضمانت نامه ۱۹۸

۲۷۶- برای معتبر کردن فرم ضمانت نامه باید عملیات زیر انجام پذیرد : ۲۰۳

۲۷۷- فرم تضمین نامه ایستگاه ۲۰۴

بخش دوم : (کارتها وفرمهای حفاظتی ) ۲۰۶

مشخصات مربوط به فرم درخواست صدور ضمانت نامه ۲۰۶

اولین نفر باشید

نظر شما